2023-nji ýylyň awgust aýynyň magnit hadysaly günleri

  • 01.08.2023 09:30
  • 25093
2023-nji ýylyň awgust aýynyň magnit hadysaly günleri

2023-nji ýylyň awgust aýynda adamlaryň özüni duýşuna we hatda käbir elektrik ulgamlaryň işine täsir edip biljek birnäçe güýçli magnit hadysalarynyň bolmagyna garaşylýar. Hünärmenler bu döwürde GPS-nawigasiýa, radioaragatnaşyk we duýgur tehnikalar bilen bagly näsazlyklaryň ýüze çykyp biljekdigini duýdurýarlar.

2023-nji ýylyň awgust aýy üçin magnit hadysalarynyň çaklanylýan senenamasy
Gismeteo howa maglumat hyzmatynyň maglumatlaryna görä, ilkinji güýçli magnit tupany 1-nji awgusta gabat geler. Eýýäm irden geomagnit meýdandaky tolgunmalar 4 balla ýeter, sagat 10-11-lere 5 balla ýeter. Emma ol uzak dowam etmez. Agşamlaryna 3 ball möçberde güýçli bolmadyk tolgunmalar bolup, bu täsirler çarşenbe güni, 2-nji awgustda 4 balla ýeter. Meteo üýtgemelere bagly adamlarda irden agyr bolup biler, emma ýagda agşam sagat 4-e kadalaşar.
4-13-nji awgustda 2 ball derejesinde kadaly ýagdaý bolar.
G1 derejeli dowamly magnit tupany 13-nji we 14-nji awgustda bolar. 15-nji awgustda geomagnit hadysasy sähel güýçlener.
29-njy awgustda we 30-njy awgusta çenli 3 balla derejesinde täsir bolar.

Magnit hadysasy döwründe ýüze çykyp biljek alamatlar
Güýçli magnit hadysalary we Gün işjeňligi adam bedenine täsir edip biler. Ine käbir ýüze çykmalar:

  • kellagyry;
  • baş aýlanma;
  • ukynyň bozulmagy;
  • ýadawlyk;
  • birahatlyk;
  • ünsüň peselmegi.​​​​​​

 

Magnit hadysasy wagty­nda özüňi nähili alyp­ barmaly?

 

24.11.2023 11:28
9768

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17790

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6234

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
12000

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...