Apple 2023-nji ýylda iPhone üpjünçiligini geçen ýylky derejesinde saklamagy göz öňünde tutýar

  • 27.07.2023 15:21
  • 9851
Apple 2023-nji ýylda iPhone üpjünçiligini geçen ýylky derejesinde saklamagy göz öňünde tutýar

Apple Inc. dünýä ykdysadyýetindäki kynçylyklara we dünýäniň smartfon bazarynyň pese gaçyşyna garamazdan, üpjün edijilerinden 85 mln töweregi, takmynan, 2022-nji ýyldaky ýaly derejede iPhone 15 smartfonyny taýýarlamagy soraýar. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, interfax.ru belleýär.

Şeýle-de, Apple 2023-nji ýylda girdejini artdyrmagy we Pro hatarynyň premial smartfonlarynyň bahalaryny ýokarlandyrmagy göz öňünde tutýar.
Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasydyr we onuň görkezijileri millionlarça işgärleriň işleýän müňlerçe üpjün ediji kompaniýalaryna täsirini ýetirýär. Kompaniýanyň paýnamalary ýylyň başyndan bäri bir ýarym esse ýokarlandy, onuň kapitallaşdyrmasy bolsa 3 trln dollardan geçýär.
2023-nji ýylda kompaniýa wideosensor bilen baglanyşykly näsazlyk sebäpli has arzan modelleriň satuwy baradaky çaklamasyny, takmynan, 2 mln birlik azaltdy, ýöne Pro modelleriniň önümçiligi üçin sargytlary köpeltdi diýip, agentligiň çeşmeleri habar berýär.
Counterpoint Research-yň maglumatlaryna görä, smartfonlaryň global satuwy eýýäm yzygider sekizinji çärýek, şol sanda aprel-iýun aýlarynda 8% azaldy. Hytaýyň Xiaomi we Vivo brendleriniň satuwy geçen çärýek 10%-den gowrak pese gaçdy, Apple bolsa 2% pese gaçyşy hasaba aldy, şol bir wagtyň özünde onuň dünýä bazaryndaky paýy gymmat gurluşlara bolan islegiň ýokary bolmagy sebäpli pul aňlatmasynda 17%-e çenli artdy.


25.11.2023 14:29
11951

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
8613

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

04.11.2023 17:15
8909

Apple maliýe hasabatyny hödürledi: iPhone satuwy rekordy täzeleýär

Apple kompaniýasy nobatdaky maliýe hasabatyny hödürledi. Kompaniýa üçin 30-njy sentýabrda 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýegi we umuman, tutuş ýyl tamamlandy. Kompaniýa munuň iPhone satuwyndan gazanylan girdejileri...

12.09.2023 13:24
6933

Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

Apple kompaniýasy Qualcomm bilen çip üpjünçiligi baradaky şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy. Bu barada ýarym geçirijileri işläp düzüjiniň habarynda aýdylýar diýip, forbes.kz belleýär. Bu Apple-iň öz çiplerini...