Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze ýolbaşçysy saýlandy

  • 12.07.2023 18:42
  • 25966
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze ýolbaşçysy saýlandy

Nökerguly Atagulyýew Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine täze ýolbaşçy saýlandy.

Şu gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Maslahatlar zalynda bu jemgyýetçilik guramasynyň agzalarynyň umumy mejlisi geçirildi. Onuň barşynda Atagulyýew Nökerguly Hojagulyýewiçiň dalaşgärligi Birleşmäniň ýolbaşçylygyna hödürlenildi.
Soňra TSTB-niň müdirýertiniň agzalary Nökerguly Atagulyýewi Birleşmäniň müdirýetiniň başlygy wezipesine hödürlemek hakynda biragyzdan ses berdiler. Netijede bu çözgüt TSTB-niň umumy ýygnagy tarapyndan makullanyldy.
Nökerguly Atagulyýew döwlet we diplomatik işinde baý tejribä eýe. Ol söwda ministri (2007-2010), Türkmenistanyň BAE-däki we Täjigistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (2010-2012), Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary (2012-2013) bolup işledi. Bilimi — ykdysatçy-guramaçy.
2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri TSTB-ä Döwran Hudaýberdiýew ýolbaşçylyk edýärdi.


04.12.2023 15:15
6738

ABŞ-nyň işewür topary 5-7-nji dekabrda Aşgabatda gepleşikleri geçirer

5-7-nji dekabrda Aşgabada «Ýyldyz» myhmanhanasynda «ABŞ — Türkmenistan» işewürlik geňeşiniň forumy geçiriler. Şonuň çäklerinde ABŞ-nyň wekilleri Türkmenistana her ýylda däp bolan ýyllyk iş saparyny amala aşyrar...

25.07.2023 19:34
9600

Türkmen telekeçileri Hindistanda geçjek halkara sergä gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmenistanly telekeçiler 2024-nji ýylyň 1 – 4-nji fewraly aralygynda Hindistanyň Jaýpur şäherinde geçiriljek «India Stonemart 2024» atly daş senagaty boýunça halkara sergisine we maslahatyna gatnaşmaga çagyrylýar...

29.06.2023 22:24
28776

Dünýä belli telekeçi Saidmurod Dawlatow Aşgabatda telekeçilik barada pikir alyşma duşuşygyny geçirdi

Şu gün, 29-njy iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda tanymal telekeçi Saidmurod Dawlatow bilen türkmen telekeçileriniň arasynda telekeçilik barada pikir alyşma...

17.03.2023 11:34
10635

Aşgabatda senagatçylaryň we telekeçileriň sergisi açyldy

Şu gün, 17-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi öz işine başlady. Türkmenistanyň...