Çilim çekmegiň gadagan edilmegi dünýäde ýürek we öýken keselleriniň ýaýramagyny azaltdy

  • 09.07.2023 14:25
  • 30659
Çilim çekmegiň gadagan edilmegi dünýäde ýürek we öýken keselleriniň ýaýramagyny azaltdy

Alymlar dünýäniň köp sebitinde we ýurtlarynda ulaglarda hem-de köpçülik ýerlerinde çilim çekmäge kanuny gadaganlyklaryň girizilmegi ýürek-damar keselleriniň takmynan 10% azalmagyna we öýken keseliniň 17% azalmagyna sebäp bolandygyny anykladylar. Gözlegçileriň netijeleri JAMA Network Open žurnalynda çap edildi.

Umuman alanyňda, awtorlar 144 gözlegiň netijelerini gözden geçirdiler. Alymlar öz gözegçiliklerini jemlediler we temmäkä garşy göreş çäreleriniň ilatyň saglygyna ortaça nähili täsir edendigini kesgitlediler.
Derňew ofislerde, köpçülik ýerlerinde we ulaglarda çilim çekmegi gadagan edýän kanunlaryň jemgyýetiň saglygyna peýdaly täsir edendigini görkezdi. Orta hasap bilen ýürek-damar we dem alyş ulgamlarynyň kesellerini degişlilikde 10% we 17%, şeýle hem bu keseller sebäpli ýogalýanlaryň derejesini 10% we 9% azaltdy.
Ýürek we öýken keselleriniň agyr görnüşleri bilen kesellän näsaglary hassahana ýerleşdirmek ýygylygy hem 9% azaldy. Mundan başga-da, çilim çekmek gadaganlygy, wagtyndan öň dogulýan çagalaryň 6% azalmagyna, şeýle hem çilim çekmeýänlerde çaga dogluşynyň we göwrelilikde beýleki gaýra üzülmeleriň azalmagyna goşant goşdy.


24.11.2023 11:28
9768

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17790

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6234

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
12000

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...