Apple Vision Pro VR garnituralaryny 2024-nji ýylyň başynda satyp başlamagy meýilleşdirýär

  • 08.07.2023 11:32
  • 4488
Apple Vision Pro VR garnituralaryny 2024-nji ýylyň başynda satyp başlamagy meýilleşdirýär

Apple amerikan kompaniýasy geljek ýylyň başynda ABŞ-daky dükanlarda Vision Pro giňeldilen hakykat äýnegini satmagy meýilleşdirýär. Bu barada anna güni Bloomberg habar berdi.

Kompaniýa geljek ýylyň başynda tutuş ýurt boýunça 270 dükanda bölek satuwy ýola goýmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Munuň üçin Apple dükanlarda oturgyçly we gulaklykly aýratyn ýerleri döreder. Şeýle hem indiki ýylyň başynda şeýle äýnegi onlaýn dükanda sargyt edip bolar.
Agentligiň bellemegine görä, kompaniýa 2024-nji ýylyň ahyrynda beýleki ýurtlarda giňeldilen hakykat äýneklerini satyp başlar. Apple-iň inženerleri häzirki wagtda enjamy Fransiýa, Germaniýa, Awstraliýa, Hytaý, Ýaponiýa we Koreýa üçin lokallaşdyrmagyň üstünde iş alyp barýarlar.


25.11.2023 14:29
11951

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
8613

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

04.11.2023 17:15
8909

Apple maliýe hasabatyny hödürledi: iPhone satuwy rekordy täzeleýär

Apple kompaniýasy nobatdaky maliýe hasabatyny hödürledi. Kompaniýa üçin 30-njy sentýabrda 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýegi we umuman, tutuş ýyl tamamlandy. Kompaniýa munuň iPhone satuwyndan gazanylan girdejileri...

12.09.2023 13:24
6933

Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

Apple kompaniýasy Qualcomm bilen çip üpjünçiligi baradaky şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy. Bu barada ýarym geçirijileri işläp düzüjiniň habarynda aýdylýar diýip, forbes.kz belleýär. Bu Apple-iň öz çiplerini...