Apple-iň kapitallaşdyrmasy taryhda ikinji gezek 3 trln dollardan geçdi

  • 02.07.2023 17:16
  • 9530
Apple-iň kapitallaşdyrmasy taryhda ikinji gezek 3 trln dollardan geçdi

Apple kompaniýasynyň kapitallaşdyrmasy 30-njy iýunda söwdadan öň ýene-de 3 trln dollardan geçdi. Aşgabat wagty bilen sagat 13:03-e çenli ýagdaýa görä, IT ägirdiniň paýnamalary NASDAQ biržasynda 0,64%, 190,8 dollara çenli gymmatlady, netijede kompaniýanyň bazar bahasy 3,001 trln dollara ýetdi. Kagyzlar kompaniýanyň 43 ýyllyk taryhynda iň ýokary derejä ýetdi diýip, quote.rbc.ru belleýär.

Ilkinji gezek Apple-iň bazar bahasy 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda geçirilen söwdada 3 trln dollardan geçdi. Ýöne şonda kompaniýa söwda gününi 3 trln dollardan gowrak kapitallaşdyrma bilen tamamlap bilmedi.
Wedbush analitik kompaniýasy Apple-iň bahalarynyň mundan beýläk hem ösmegini çaklaýar. Analitikleriň hasabyna görä, kompaniýanyň adalatly bazar bahasy 3,5 trln dollara barabar. Şol bir wagtyň özünde, Wedbush 2025-nji ýyla çenli iPhone öndürijisiniň kapitallaşdyrmasynyň häzirki derejeden ýene 25% - 4 trln dollara çenli ýokarlanyp biljekdigini çaklaýar.


16.06.2024 11:32
4259

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

13.06.2024 13:49
5029

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Paýnamalar WWDC tanyşdyrylyşyndan soň ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň bazar bahasy 3,33 trln dollara ýetdi, bu hem ony dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwürdi. Ol Microsoft korporasiýasyndan öňe geçdi. Kompaniýanyň paýnamalary her ýyl geçirilýän WWDC konferensiýasyndan...

12.06.2024 14:33
3727

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

07.06.2024 15:04
4438

Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

Apple kompaniýasy iPhone döredilenden bäri tas 2 trln dollarlyk smartfon satdy. Stocklytics.com we Statista tarapyndan hödürlenen maglumatlar häzirki wagtda görkezijiniň 1,95 trln dollardygyny görkezýärler, ýagny...