Dünýä belli telekeçi Saidmurod Dawlatow Aşgabatda telekeçilik barada pikir alyşma duşuşygyny geçirdi

  • 29.06.2023 22:24
  • 28776
Dünýä belli telekeçi Saidmurod Dawlatow Aşgabatda telekeçilik barada pikir alyşma duşuşygyny geçirdi

Şu gün, 29-njy iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda tanymal telekeçi Saidmurod Dawlatow bilen türkmen telekeçileriniň arasynda telekeçilik barada pikir alyşma duşuşygy geçirildi.

«Akylly» şäher Arkadag» atly halkara maýa goýum forumyna gatnaşmak üçin Türkmenistana ilkinji gezek gelen Saidmurod Dawlatow 3 sagatdan gowrak dowam eden duşuşygyň barşynda telekeçilik barada gymmatly maslahatlaryny, durmuşyndan anyk mysallary paýlaşdy.
Dawlatow şeýle hem Türkmenistanda telekeçilik işini alyp barmagyň mümkinçiliklerine baha berdi we bu babatda döwlet tarapyndan oňyn şertleriň döredilendigini belledi.


04.12.2023 15:15
6738

ABŞ-nyň işewür topary 5-7-nji dekabrda Aşgabatda gepleşikleri geçirer

5-7-nji dekabrda Aşgabada «Ýyldyz» myhmanhanasynda «ABŞ — Türkmenistan» işewürlik geňeşiniň forumy geçiriler. Şonuň çäklerinde ABŞ-nyň wekilleri Türkmenistana her ýylda däp bolan ýyllyk iş saparyny amala aşyrar...

25.07.2023 19:34
9601

Türkmen telekeçileri Hindistanda geçjek halkara sergä gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmenistanly telekeçiler 2024-nji ýylyň 1 – 4-nji fewraly aralygynda Hindistanyň Jaýpur şäherinde geçiriljek «India Stonemart 2024» atly daş senagaty boýunça halkara sergisine we maslahatyna gatnaşmaga çagyrylýar...

12.07.2023 18:42
25968

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze ýolbaşçysy saýlandy

Nökerguly Atagulyýew Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine täze ýolbaşçy saýlandy. Şu gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Maslahatlar zalynda bu jemgyýetçilik guramasynyň...

17.03.2023 11:34
10635

Aşgabatda senagatçylaryň we telekeçileriň sergisi açyldy

Şu gün, 17-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi öz işine başlady. Türkmenistanyň...