Özbegistan iki ýylyň içinde Russiýadan 5,6 mlrd kub metr töwregi gaz satyn almagy ylalaşdy

  • 19.06.2023 15:47
  • 8050
Özbegistan iki ýylyň içinde Russiýadan 5,6 mlrd kub metr töwregi gaz satyn almagy ylalaşdy

Özbegistan iki ýylyň dowamynda gaz satyn almak barada Russiýa bilen ylalaşdy, onuň ýyllyk mukdary takmynan 2,8 milliard kub metr bolar. Bu barada duşenbe güni Özbegistanyň Energetika ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi.

"Gaz satmak we satyn almak baradaky şertnama “Uzgastreýd” paýdarlar jemgyýeti bilen “Gazprom Export LLC” kompaniýasynyň arasynda iki ýyl möhlet bilen baglaşyldy" diýlip habarda aýdylýar. Resminama Özbegistan Respublikasynyň Energetika ministri Jurabek Mirzamahmudowyň we “Gazprom” PJSC Geňeşiniň başlygy Alekseý Milleriň gol çekendigi aýdylýar.
"Ýyllyk göwrüm 2 milliard 800 million kub metr töweregi" diýip, beýanatda bellenýär.
"Şertnama doly täjirçilik şertlerinde işlenip düzüldi we respublikanyň sarp edijileriniň tebigy gaza ýylsaýyn artýan islegini bölekleýin kanagatlandyrmaga we güýz-gyş möwsümini kynçylyksyz geçirmäge gönükdirilen çäreleriň biridir" diýip bellenýär.

Metbugat gullugynda: "Ylalaşygyň çäginde şu ýylyň 1-nji oktýabryndan günde 9 million kub metr tebigy gazy import edip başlamak meýilleşdirilýär" – diýip takykladylar.


30.11.2023 22:23
5651

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

21.11.2023 10:33
19391

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

08.11.2023 23:47
9416

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

30.10.2023 16:14
11908

Pekin Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak isleýär

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň D şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmagy maksat edinýär. Trend agentliginiň habar berşi ýaly, ýylda 30 milliard kub metr kuwwatly täze gaz...