OPEK 2023-nji ýylda yzygider dört aý nebite islegiň ösüşi baradaky çaklamasyny üýtgetmedi

  • 14.06.2023 07:57
  • 2845
OPEK 2023-nji ýylda yzygider dört aý nebite islegiň ösüşi baradaky çaklamasyny üýtgetmedi

Nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasy (OPEK) dünýäde nebite islegiň 2023-nji ýylda günde 2,3 million barrele ýetip biljekdigini çaklaýar diýip, guramanyň iýun hasabatynda aýdylýar. Şeýlelik bilen, görkeziji eýýäm yzly-yzyna dört aý üýtgewsiz galýar.

2023-nji ýylda nebite bolan isleg ortaça günde 101,9 million barrel bolup biler. Şol bir wagtyň özünde, OPEK-iň pikiriçe, Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň (OECD) ýurtlaryna islegiň umumy ösüşiniň bary-ýogy 0,05 million kub metr degişli bolar. Şol bir wagtyň özünde, OECD-e girmeýän ýurtlar nebite bolan islegi günde 2,3 million barrel töweregi ýokarlandyrar.
Şeýle hem, bu gurama 2023-nji ýylda OPEK-e girmeýän ýurtlardan nebite teklibiň ösüşi günde 1,4 million barrele ýetdi. Bu görkeziji hem yzygider dördünji aý üýtgemeýär. Ahyrky netijede 67,2 million kub metre ýetip biler.
OPEK-de garaşylyşyna görä, üpjünçiligiň ýokarlanmagynyň esasy hereketlendirijileri ABŞ, Braziliýa, Norwegiýa, Kanada, Gazagystan we Gaýana bolar. Şol bir wagtyň özünde, ilkinji nobatda Russiýada nebit önümçiliginiň azalmagyna garaşylýar. Şeýle hem bu gurama 2023-nji ýylyň mart aýynda ABŞ-da nebit we kondensatyň öndürilişiniň 2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri iň ýokary derejä ýetendigini we tutuş ýylyň dowamynda ösüş depgininiň günde 1,1 million kub metr bolup biljekdigini belleýär.


02.12.2023 15:38
1354

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

28.11.2023 23:38
9981

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

13.11.2023 23:24
3977

OPEK 2023-nji ýylda ABŞ-nyň nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny ýokarlandyrdy

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasy (OPEK) 2023-nji ýylda birleşige girmeýän ýurtlaryň dünýädäki nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny 12,76 million barrele çenli ýokarlandyrdy. Bu barada guramanyň nebit bazary...

08.11.2023 23:47
9416

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...