Italiýanyň öňki Premýer-ministri Silwio Berluskoni 86 ýaşynda aradan çykdy

  • 12.06.2023 17:04
  • 13557
Italiýanyň öňki Premýer-ministri Silwio Berluskoni 86 ýaşynda aradan çykdy

Milanda 86 ýaşynda Italiýanyň öňki Premýer-ministri Silwio Berluskoni aradan çykdy, diýip «Corriere della Sera» italýan neşiri duşenbe güni habar berdi.

Soňky ýyllarda italiýaly syýasatşynasyň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşypdy. Ol ýürekde operasiýa geçirdi we COVID-19 bilen keselledi. Aprel aýynda metbugatda öňki Premýeriň leýkemiýa bilen keselländigi habar berildi.
Silwio Berluskoni dürli döwürlerde italýan hökümetine dört gezek ýolbaşçylyk etdi: 1994-1995-nji ýyllarda, 2001-2006, 2008-2011 we 2013-2016-njy ýyllarda. Umumylykda, ol Italiýanyň Premýer-ministri wezipesinde 10 ýyla golaý oturdy.
Forbes neşiriniň maglumatlaryna görä, Berluskoni Italiýanyň iň baý adamy boldy — onuň emlägi 2006-njy ýylda ABŞ-nyň 9 mlrd dollary möçberinde bahalandyryldy.


05.10.2023 00:47
26119

Serdar Berdimuhamedow Italiýada bolup geçen awtobus heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella ýurduň Wenesiýa şäheriniň ýakynynda bolan, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren awtobus heläkçiligi...

01.12.2023 14:26
14046

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

09.11.2023 22:17
21693

Ýaponiýada suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde täze ada emele geldi

Tokio uniwersitetiniň ýanyndaky Ýertitremeleri öwreniş institutynyň hünärmenleri suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde diametri, takmynan, 100 metre barabar bolan täze adanyň emele gelendigini habar berdiler. Tokio...

06.11.2023 00:06
31756

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...