Baş Assambleýa BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl bäş agzasyny saýlady

  • 08.06.2023 10:55
  • 4446
Baş Assambleýa BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl bäş agzasyny saýlady

6-njy iýunda BMG-niň Baş Assambleýasy BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl bäş agzasynyň saýlawlaryny geçirdi. Gündogar Ýewropa toparyndan bir orun üçin iki ýurt dalaş etdi - Sloweniýa 153 ses, Belarus - 38 ses aldy. 2024-nji ýylyň ýanwaryndan BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşine Sloweniýadan başga-da, Alžir, Gaýana, Koreýa Respublikasy we Sýerra Leone hem goşular. Olar Geňeşiň hemişelik däl beýleki bäş agzasynyň - Gabonyň, Gananyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Albaniýanyň we Braziliýanyň ornuny tutarlar.

Howpsuzlyk Geňeşine geçirilen saýlawlarda dalaşgär ýygnananlaryň we gizlin ses berenleriň sesleriniň üçden iki bölegini almaly. Munda zaýalanan býulletenler hasaba alynmaýar.
Howpsuzlyk Geňeşine 15 ýurt gatnaşýar, olaryň bäşisi - Hytaý, Fransiýa, Russiýa, Beýik Britaniýa we ABŞ - Geňeşiň hemişelik agzalary. Baş Assambleýa, dalaşgäriň halkara parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmäge, şeýle hem geografiki taýdan adalatly paýlanyşa gatnaşyş derejesini göz öňünde tutup, Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzalary hökmünde beýleki 10 ýurdy saýlaýar.
Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzalary iki ýyllyk möhlete saýlanýar, şondan soň agzalykdan çekilýän ýurt derrew gaýtadan saýlanyp bilinmez.


08.07.2024 11:41
2647

Türkmenistan we BMG hyzmatdaşlyk hakynda birnäçe resminamalara gol çekdiler

6-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň edaralary bilen BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasynyň, şeýle hem BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda resminamalara...

08.07.2024 10:54
5132

Serdar Berdimuhamedowyň Antoniu Guterrişiň ýolbaşçylygyndaky BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşygyndaky çykyşy

(Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 6-njy iýuly) Hormatly Birleşen Milletler  Guramasynyň Baş sekretary  jenap Antoniu Guterriş! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Ilki bilen, size «Türkmenistanda hoş gördük!» diýip...

06.07.2024 19:24
6659

Gurbanguly Berdimuhamedow "Arkadag" myhmanhanasynda Antoniu Guterriş bilen duşuşdy

Şu gün, günüň ikinji ýarymynda Aşgabatdaky «Arkadag» myhmanhanasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu...

06.07.2024 19:17
5437

Serdar Berdimuhamedow Antoniu Guterrişi «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen sylaglady

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň “Oguzkent” myhmanhanasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen geçiren gepleşikleri tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Prezidenti Antoniu Guterrişi...