3-nji iýunda Aşgabadyň käbir köçelerinde awtoulaglaryň hereketi çäklendiriler

  • 02.06.2023 15:53
  • 25830
3-nji iýunda Aşgabadyň käbir köçelerinde awtoulaglaryň hereketi çäklendiriler

3-nji iýunda Aşgabatda Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan welosipedli ýöriş mynasybetli Çandybil köçesinde bölekleýin, Bitaraplyk şaýolunda bolsa – dolulygyna awtoulaglaryň hereketini çäklendirmek meýilleşdirilýär.

ORIENT agentliginiň welosipedli ýörişi guraýjylara salgylanyp habar bermegine görä, ýöriş Çandybil köçesindäki «Welosiped» monumentinden başlanar we Bitaraplyk şaýoly boýunça dowam eder.
Uzynlygy 11 km bolan welomarafon Bitaraplyk we Galkynyş şaýollarynyň çatrygynda tamamlanar. Karta bilen aşakda ýerleşdirilen suratda jikme-jik tanşyp bolýar.
Şäheriň galan böleginde şol güni awtoulagyň hereketini çäklendirmek göz öňünde tutulmaýar.


şu gün 11:54
806

Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň konferensiýasy geçiriler

2024-nji ýylyň 13 – 19-njy aprelinde Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň Konferensiýasynyň XXXVIII mejlisi geçiriler. Bu barada Orient habar berýär...

şu gün 11:49
373

Türkmenistan ilkinji gezek Halkara sergiler býurosynyň komitetine saýlandy

Türkmenistan Halkara sergiler býurosynyň administratiw we býujet meseleleri boýunça komitetiniň agzalygyna biragyzdan saýlandy. Bu çözgüt guramanyň Baş assambleýasynyň 173-nji sessiýasynyň çäklerinde kabul edildi...

şu gün 11:30
1754

Türkmenistanyň ilçisi Esen Aýdogdyýew Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy

4-nji dekabrda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy. Uly Kreml köşgüniň Aleksandrow zalynda geçirilen daşary...

şu gün 11:17
669

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň 13-nji mejlisi geçiriler

Moskwada Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň...