Rejep Taýyp Ärdogan Türkiýäniň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

  • 29.05.2023 08:38
  • 27155
Rejep Taýyp Ärdogan Türkiýäniň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ýurduň döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda taryhy ýeňiş gazandy. Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň ýüz ýyllygynyň bellenilýän ýylynda Ärdogan geljek bäş ýyl üçin prezident saýlandy.

Merkezi saýlaw toparynyň deslapky maglumatlaryna görä, Ärdogan sesleriň 99,43%-i işlenenden soň, 52,15% ses aldy. Onuň garşydaşy — oppozisiýadan Kemal Kylyçdaroglu 47,86% ses aldy.
Anatoliýa agentliginiň maglumatlaryna görä, ýene-de 400 müň töweregi sesler işlenilmeli. Emma olaryň netijeleri ahyrky netijä düýpli täsir edip bilmez. Prezident saýlawlarynyň, şeýle hem 14-nji maýda geçen parlament saýlawlarynyň resmi netijelerini Merkezi saýlaw topary 1-nji iýunda yglan etmegi meýilleşdirýär.
69 ýaşly Ärdogan üçin bu prezident wezipesinde üçünji möhlet bolup durýar. Ondan öň ol 2014-nji, 2018-nji ýylda prezident saýlanypdy.


şu gün 14:29
1696

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

24.11.2023 23:55
4913

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri telefon arkaly gepleşik geçirdiler

23-nji noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen...

21.11.2023 11:41
9266

Hawýer Mileý Argentinada geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Ultrasagçy syýasatçy, "Azatlyk gelýär" partiýasynyň wekili Hawýer Mileý Argentinada geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiji boldy. Ýurduň Milli Saýlaw Palatasynyň berýän maglumatlaryna görä, sesleriň 94%-den gowragy...

16.11.2023 16:06
3971

Aşgabatda alty ýurduň demirýol edaralary CASCA+ geçelgesini ösdürmek barada teswirnama gol çekdiler

«Aziýa – Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary – Hytaý – Gyrgyzystan – Özbegistan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe – Ýewropa» (CASCA+) multimodal ulag-üstaşyr ugry boýunça agza döwletleriň demirýol edaralarynyň...