Apple Broadcom bilen 5G-niň komponentlerini işlemek barada ylalaşandygyny yglan etdi

  • 25.05.2023 10:01
  • 2392
Apple Broadcom bilen 5G-niň komponentlerini işlemek barada ylalaşandygyny yglan etdi

Apple dünýäniň iň iri ýarymgeçiriji öndürijilerinden biri bolan Broadcom bilen 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlamak barada ylalaşandygyny yglan etdi. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň Apple-iň web sahypasynda çap edilen metbugat beýanatynda habar berildi.

Apple-iň baş direktory Tim Kuk: "Amerikan önümçiliginiň ugurtapyjylygyny, döredijiligini we innowasiýa ruhuny öz içine alýan borçnamany ýerine ýetirendigimize begenýäris" – diýdi, onuň bu sözleri kompaniýanyň metbugat beýanatynda getirilýär .

Metbugat beýanatynda berilýän maglumatlara görä, bu hyzmatdaşlygyň çäginde Broadcom, FBAR süzgüçlerini - ykjam torlaryň dürli ýygylyklarynda päsgelçiligi basýan plýonkaly göwrümli akustiki rezonatorlary hem öz içine almak bilen,  5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlar. Tehnologiýa ABŞ-nyň birnäçe tehnologiýa merkezlerinde, şol sanda Broadcom iri desgasynyň ýerleşýän ýeri bolan Kolorado ştatynyň Fort-Kollins şäherinde işlenip taýýarlanylar we öndüriler.
Bu tehnologiýalary ösdürmek üçin goýlan maýa goýumlary Apple -iň 2021-nji ýylda ABŞ-nyň ykdysadyýetine bäş ýylda takmynan 430 milliard dollar maýa goýmak baradaky borçnamalarynyň bir bölegidir diýip, metbugat beýanatynda habar berdiler.


08.12.2023 07:31
3476

Apple-iň bazar bahasy 3 trln dollara gaýdyp geldi

Apple tehnologiýa korporasiýasynyň bazar bahasy 3 trln dollara gaýdyp geldi. Muny NASDAQ amerikan biržasynyň söwda maglumatlary delillendirýär diýip, lenta.ru habar berýär. 5-nji dekabrda geçirilen söwdanyň jemi...

25.11.2023 14:29
12308

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
9218

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

04.11.2023 17:15
8990

Apple maliýe hasabatyny hödürledi: iPhone satuwy rekordy täzeleýär

Apple kompaniýasy nobatdaky maliýe hasabatyny hödürledi. Kompaniýa üçin 30-njy sentýabrda 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýegi we umuman, tutuş ýyl tamamlandy. Kompaniýa munuň iPhone satuwyndan gazanylan girdejileri...