Türkiýe bir ýylyň içinde gaz merkezini işe girizip biler

  • 23.05.2023 10:29
  • 6541
Türkiýe bir ýylyň içinde gaz merkezini işe girizip biler

Türkiýäniň çäginden geçýän Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün ediş merkezi, «Demirgazyk akymynda» ýitirilen mukdary hem içine almak bilen, özüni bir ýylyň dowamynda aňrybaş derejede ödär. Bu barada ýurduň Energetika ministrliginiň başlygy Fatih Donmez ýekşenbe güni Haber Global teleýaýlymynda habar berdi.

Donmez: "Gaz söwda merkezi bir ýylyň içinde iň ýokary girdeji gazanar. Ol işläp başlasa, Ýewropa ýurtlaryna has köp gaz satyp we Türkiýe bilen baglanyşykly energiýa çeşmelerini diwersifikasiýa edip bolar" - diýdi. Ministr "Gaz merkezi Günorta Ýewropa üçin aýratyn möhümdir. Olar [bu ýurtlarda] merkeziň bardygyny ýa-da ýokdugyny soramaýarlar, haçan işe başlajakdygyna gyzyklanma bildirýärler" – diýip, ministr belledi.

Donmez ozal Türkiýäniň öz çägindäki gaz söwda merkezi arkaly Ýewropany 40 milliard kub metr gaz bilen üpjün edip biljekdigini habar berdi. Bu daşary ýurtdan ýylda alýan 100 milliard kub metr gazyndan artykmaç galýanydyr. Umuman aýdanyňda, Türkiýe Azerbaýjan, Eýran we Pars aýlagynyň döwletleri ýaly taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşyp biljek 15 ýurt bilen gepleşik geçirýär.


21.11.2023 10:33
19003

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

08.11.2023 23:47
9298

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

30.10.2023 16:14
11740

Pekin Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak isleýär

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň D şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmagy maksat edinýär. Trend agentliginiň habar berşi ýaly, ýylda 30 milliard kub metr kuwwatly täze gaz...

27.10.2023 17:47
6088

«Türkmengaz»: 2023-nji ýylda Türkmenistan Russiýa 5 mlrd kub metr gaz iberer

2023-nji ýylda Russiýa, takmynan, 5 mlrd kub metr türkmen gazynyň iberilmegi meýilleşdirilýär. Bu «Gazprom» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulandyr. Bu barada žurnalistlere...