Ärdogan Türkiýä Gara deňizden gaz üpjünçiligine badalga berdi

  • 22.04.2023 11:02
  • 16648
Ärdogan Türkiýä Gara deňizden gaz üpjünçiligine badalga berdi

Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Gara deňiz ýataklaryndan tebigy gazy Türkiýäniň energetika ulgamyna iberip başlamak dabarasynda çykyş etdi. Bu barada Anadolu agentligi habar berýär.

“Biz bu taslamany rekord bolan 32 aýyň içinde amala aşyrdyk. Türkiýe şu gün energetika garaşsyzlygyna tarap uly ädim ätdi” – diýip, Ärdogan aýtdy.

Prezident Sakarýa ýatagyndan birinji tapgyrda günde 10, ikinji tapgyrda bolsa günde 40 mln kub metr gazyň çykaryljakdygyny habar berdi.

Ärdogan “Gara deňizden tebigy gazyň Türkiýäniň zerurlyklarynyň 30%-ini ödejekdigini” belledi. Döwlet baştutany ýylyň dowamynda öý hojalyklarynyň aşhana zerurlyklary we gyzgyn suw üçin tebigy gazyň mugt beriljekdigini hem aýtdy.

“Mundan başga-da, ähli öý hojalyklary bir aýlap ähli gaz töleglerinden boşadylýar” – diýip, Ärdogan belledi.


düýn 12:57
2394

Türkmenistan we ADNOC gaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

20-nji iýulda «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylary bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň senagat we öňdebaryjy tehnologiýalar boýunça ministri, Abu-Dabiniň milli nebit kompaniýasynyň (ADNOC) baş direktory...

20.07.2024 12:40
9280

TNGIZT-niň golaýyndaky suwuklandyrylan gaz terminalynyň kuwwaty artdyrylýar

“Türkmennebit” döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň suwuklandyrylan gazy saklaýan we ýükläp iberýän desgalarynyň kuwwaty artdyrylýar. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada...

19.07.2024 14:45
5788

Türkiýe türkmen gazyny swap usuly arkaly ibermek boýunça tiz wagtda ylalaşyk gazanmaga bil baglaýar

Türkiýe ýakynda wagtda swap usuly arkly türkmen gazyny ibermek hakynda ylalaşyk gazanmagy meýilleşdirilýär diýip, Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar Bloomberg agentligine beren...

18.07.2024 11:45
3688

"Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2024" Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2024” (OGT 2024) 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy. Forum 2024-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriler. Bu giň gerimli çäräni...