Türkiýäniň häkimiýetleri ýertitremäniň güýjüni 500 atom bombasynyň partlamasy bilen deňeşdirdiler

  • 12.02.2023 17:18
  • 74532
Türkiýäniň häkimiýetleri ýertitremäniň güýjüni 500 atom bombasynyň partlamasy bilen deňeşdirdiler

Türkiýäniň günorta-gündogarynda bolup geçen ýertitreme 500 ýadro bombasynyň ýarylmagyna deňdir diýip, Türkiýäniň Adatdan daşary ýagdaýlar edarasynyň (AFAD) howplary azaltmak boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Orhan Tatar žurnalistlere aýtdy diýip, Anadolu habar berýär. Muny rbc.ru ýetirýär.

“Birinji ýertitremäniň dowamylylygy 65 sekunt bolup, weýran ediji täsire eýedi. Ikinji ýertitreme bolsa 45 sekuntyň içinde weýran ediji täsiri ýetirdi. Sebit iki minut töweregi güýçli titredi. 7,7 bal ululykdaky ýertitremäniň netijesinde çykan energiýa 500 atom bombasynyň energiýasyna deňdir” – diýip, Tatar belledi.

7,7 we 7,6 bal ululykdaky ýertitremeler 6-njy fewrala geçilýän gije Türkiýe bilen Siriýanyň serhediniň golaýynda bolup geçdi, onuň yzyndan hem birnäçe gowşak sarsgynlar hasaba alyndy. Soňky maglumatlara görä, Türkiýedäki ýertitremäniň pidalarynyň sany 20 müňden gowrak, zyýan çekenleriň sany bolsa 80 müňden gowrakdyr. 6,5 müňe golaý bina ýumruldy. Siriýada hem adam pidalarynyň sany 3 müňden geçýär.


06.11.2023 00:06
31470

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

08.10.2023 18:06
71986

Owganystandaky ýer titremesinde 2000-den gowrak adam heläk boldy

Associated Press habarlar gullugy Taliban hökümetiniň wekiliniň sözlerine ​ salgylanyp, Owganystanyň günbataryndaky ýertitremesinde heläk bolanlaryň sanynyň 2000-den geçendigini habar berdi. Bu soňky 20 ýylda iň...

17.09.2023 03:08
21574

Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň...

14.09.2023 17:26
52593

ABŞ uly tebigy betbagtçylyklaryň sany boýunça täze rekord goýdy

Gawaýidäki otly tupan we “Idaliýa” harasaty sebäpli güýçli tolkun ABŞ-nyň 1 mlrd dollardan gowrak ýitgä getiren tebigy betbagtçylyklaryň sany boýunça gynandyryjy rekordy goýmagyna getirdi. Bu barada “Golos Ameriki”...