Türkiýäniň häkimiýetleri ýertitremäniň güýjüni 500 atom bombasynyň partlamasy bilen deňeşdirdiler

  • 12.02.2023 17:18
  • 75178
Türkiýäniň häkimiýetleri ýertitremäniň güýjüni 500 atom bombasynyň partlamasy bilen deňeşdirdiler

Türkiýäniň günorta-gündogarynda bolup geçen ýertitreme 500 ýadro bombasynyň ýarylmagyna deňdir diýip, Türkiýäniň Adatdan daşary ýagdaýlar edarasynyň (AFAD) howplary azaltmak boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Orhan Tatar žurnalistlere aýtdy diýip, Anadolu habar berýär. Muny rbc.ru ýetirýär.

“Birinji ýertitremäniň dowamylylygy 65 sekunt bolup, weýran ediji täsire eýedi. Ikinji ýertitreme bolsa 45 sekuntyň içinde weýran ediji täsiri ýetirdi. Sebit iki minut töweregi güýçli titredi. 7,7 bal ululykdaky ýertitremäniň netijesinde çykan energiýa 500 atom bombasynyň energiýasyna deňdir” – diýip, Tatar belledi.

7,7 we 7,6 bal ululykdaky ýertitremeler 6-njy fewrala geçilýän gije Türkiýe bilen Siriýanyň serhediniň golaýynda bolup geçdi, onuň yzyndan hem birnäçe gowşak sarsgynlar hasaba alyndy. Soňky maglumatlara görä, Türkiýedäki ýertitremäniň pidalarynyň sany 20 müňden gowrak, zyýan çekenleriň sany bolsa 80 müňden gowrakdyr. 6,5 müňe golaý bina ýumruldy. Siriýada hem adam pidalarynyň sany 3 müňden geçýär.


10.05.2024 13:34
14736

UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

Ýarym agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra Braziliýanyň günortasynda suw joşmalaryndan ejir çekenlere 100 000 dollar bagyş etdi. Bu barada MMA HOJE salgylanyp, metaratings.ru habar...

09.05.2024 15:31
31028

Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý...

02.05.2024 14:08
34056

BAE täze çabgalara sezewar bolýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaşaýjylary tupanly çabgalar sebäpli täze gaýly howa bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adatdan daşary ýagdaýlar, çökgünlikler we tebigy betbagtçylyklar boýunça milli edara (NCEMA) ilaty seresap...

01.05.2024 23:44
30400

Hytaýyň Guançžou şäherine topuň ululygyndaky doly ýagdy

Hytaýyň 13,8 million ilatly Guançžou şäherine topuň ululygyna barabar ölçegde doly ýagdy. Tebigy betbagtçylyk güýçli tupandan soň bolup geçdi diýip, Naked Science ýazýar. Doly binalaryň penjirelerini döwdi, awtoulaglara...