DÇ - 2022: Marokko. Arap dünýäsiniň taryhynda ilkinji gezek

  • 07.12.2022 14:15
  • 17346
DÇ - 2022: Marokko. Arap dünýäsiniň taryhynda ilkinji gezek

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty garaşylmadyk netijeleri bilen haýran galdyrmagyny dowam edýär. Marokkanyň ýygyndy toparynyň Ispaniýanyň milli ýygyndysyndan üstün çykyp, çärýek final oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanmagy hem munuň bir mysaly. Ylaýta-da, bu ýarym milliarda golaý ilaty özünde jemleýän ähli arap dünýäsi üçin hem garaşylýan, hem garaşylmadyk bir sowgat boldy. Sebäbi, Marokko futbol boýunça dünýä çempionatlarynyň taryhynda çärýek finala çykmagy başaran ilkinji arap döwletidir.

Afrika ýurtlarynyň arasynda hem bu derejä ýetip bilen dördünji döwlet bolup durýar. Çünki mundan öň şeýle üstünlikler Kamerun, Senegal we Gana ýaly döwletlere nesip edipdi. Mundan öň Marokko 1986-njy ýyldaky dünýä çempionatynda 1/8 finala çykmagy başarypdy.
Oýnuň birinji ýarymynda taraplaryň hiç biri-de meýdançada işjeňlik görkezmedi. Ispaniýanyň uzak wagtlap topy özünde saklandygyna garamazdan hasaby açmak başartmady. Oýnuň ikinji ýarymynda marokkalylar goranyşa geçdi, ispaniýalylar bolsa aldygyna amatyny peýläp, öňe okdurylmaga çalyşsalar-da, hasaby üýtgedip bilmediler. Goşmaça wagtda hem meýdançada ispaniýalylaryň agalygy mese-mälim duýuldy. Her iki tarapa hasaby açmaga mümkinçiliklerem bolman durmady, emma oýnuň esasy we goşmaça wagtlarynda hem hasap üýtgemänsoň, 11 metrlik urgulara geçildi. Bu ýerde şowlulyk marokkalylaryň tarapynda boldy. Marokkanyň milli ýygyndysynyň derwezebany Ýasin Bunu iki urgyny serpikdirmegi başardy, bir urgy bolsa derwezäniň sütünine degip, yzyna gaýtdy. Marokkaly oýunçylaryň dördüsinden üçüsiniň dürs urgusy, olaryň ispan toparyny 3:0 hasabynda utmagyna getirdi. Netijede, Marokkanyň milli ýygyndysy futbol çempionatlarynyň taryhynda çärýek finalda oýnamaga hukuk gazanan ilkinji arap döwleti bolmagy başardy.


düýn 22:12
10986

Klublaryň dünýä çempionatynyň ýarym finalynda «Real» «Al-Ahli» bilen duşuşar

Müsürli «Al-Ahli» futbol boýunça klublaryň dünýä çempionatynyň 1/4 finalynda Amerikanyň «Sietl» toparyny 1:0 hasabynda ýeňdi. Ýaryş Marokkoda geçirilýär. Mohamed Magdy «Al-Ahliniň» düzüminde ýeke-täk ýeňiş goluny...

03.02.2023 23:28
24509

Messi 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynda oýnamagyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi

«PSŽ-niň» we Argentinanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2026-njy ýyldaky futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmagynyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi. “Bilmedim, ýaşym sebäpli gelmegiň gaty kyn...

01.02.2023 23:04
18525

«Çelsi» Premýer-liganyň taryhynda iň gymmat transferi amala aşyrdy

Lissabonyň  «Benfikasynyň» we Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Enso Fernandes resmi taýdan Londonyň «Çelsi» toparynyň futbolçysy boldy.  Bu barada Portugaliýanyň Gymmatly kagyzlar bazary boýunça...

30.01.2023 18:16
19776

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...