NASA-nyň «Apollon-1» Aý arş gämisi uçuş rekordyny täzeledi

  • 29.11.2022 13:37
  • 3628
NASA-nyň «Apollon-1» Aý arş gämisi uçuş rekordyny täzeledi

NASA Artemis 1-iň maksatnamasynyň jikme-jiklikleri baradaky habarlary paýlaşmagyny dowam edýär. Soňky habarlara görä, hemme zat diýseň oňat ýagdaýda geçýär. Bu gezek NASA missiýanyň çäklerinde uçurylan Orion arş gämisiniň uçuşyň uzaklygy boýunça rekord goýandygyny habar berdi, ýaňy-ýakynda-da bu rekord «Apollon-13»-e degişlidi. Orion Ýerden uzaga uçmakda kosmonawtlary daşamaga  niýetlenen islendik arş gämisinden öňe geçdi.

NASA-nyň wekili şeýle diýdi: «Artemis 1 (maksatnamasy) Orionyň ulgamyna adatdakydan artyk agram salmak üçin işlenip taýýarlandy we biz muňa has gowy amal etmegiň usuly hökmünde Aýyň uzak orbitasynda saklandyk. Hakykatdanam, şeýle uly orbitada, Aýyň üstünden diýseň ýokary belentlikde biz «Apollon-13»-iň rekordyny täzeläp bilipdiris, bu öz-özünden şeýle bolupdyr».

Öz wagtynda «Apollon-13» Ýerden 400 171 km uzaklyga gidipdi, Orionyň goýan täze rekordy 401 798 km bolup durýar.


26.01.2023 15:55
23188

NASA-nyň marsohody Marsdaky ilkinji jikme-jik howa maglumatyny iberdi

Amerikanyň aeronawtika we älem giňişligini öwrenmek boýunça NASA müdirligi Gyzyl planetada Perseverance (Tutanýerlilik) marsohodynyň gazananlary baradaky habary paýlaşdy. NASA-nyň Perseverance marsohody ilkinji...

18.12.2022 09:30
15021

Marsohod ilkinji gezek Marsyň çägeli tüweleýiniň sesini ýazgy etdi

Perseverance marsohody dünýäde ilkinji gezek Ýerden bolmadyk tüweleýiň ses ýazgysyny ýollady. Ol kameralar we spektrometrler bilen üpjünlenen rowerdäki mikrofona ýazdyryldy diýip, Nature Communication habar berýär...

10.12.2022 11:47
15639

Ýer planetasynyň iň meşhur suratynyň düşürilenine 50 doldy

Ýeriň Blue Marble ("Mawy mermer") atly belli suratyna 50 ýyl boldy. Tegelek ýarym asyr mundan öň - 1972-nji ýylyň 7-nji dekabrynda ony «Apollon-17» missiýasynyň astronawtlary surata düşüripdiler diýip, CNN ýazýar...

08.12.2022 07:59
6438

Orion arş gämisi Aýyň daşyna gaýtadan aýlanyp, Ýere ugur aldy

Amerikanyň sürüjisiz Orion synag arş gämisi awtonom režimde pes beýiklikden ikinji gezek Aýyň daşyna aýlanyp çykansoň, Ýere tarap ugur aldy diýip, NASA habar berýär. Ol Aýyň üstüne aňrybaş golaýlanda aralyk 129...