Ýer ýüzüniň alymlary goşmaça sekuntdan ýüz öwürmegi karar etdiler

  • 29.11.2022 13:16
  • 11786
Ýer ýüzüniň alymlary goşmaça sekuntdan ýüz öwürmegi karar etdiler

Ýer ýüzüniň ähli hronometrçileri 2035-nji ýyla çenli goşmaça sekuntdan ýüz öwürmek üçin ses berdiler. Ol ýarym asyrdan bäri her ýyl goşulyp gelinýär, bu bolsa mydama düzediş girizilip durulmaly bolýan programmalar we ulgamlar üçin kynçylyk döredýär diýip, Phys.org portalynda habar berilýär.

Bütindünýä koordinirlenen wagta (UTC) Halkara ölçegler we agramlar býurosy jogap berýär. Ol halkara derejesinde ylalaşylan standarta gözegçilik edýär. Dünýä wagty şol standarta görä kesgitlenýär.
Edil doly ýyllaryňky ýaly, soňky 50 ýylyň dowamynda sagada, takyk atom wagty bilen Ýeriň has haýal aýlanmagynyň arasyndaky tapawudyň öwezini  dolmak üçin, yzygiderli ýagdaýda goşmaça sekunt goşulyp gelinýärdi.  1972-nji ýyldan başlap, dünýä wagtyna dürli döwürlerde 27 sekunt goşuldy. Soňky gezek bu 2016-njy ýylda goşuldy.
Adamlaryň aglaba köpçüligi üçin goşmaça sekuntlaryň bary-ýogy bildirmeýär, ýöne käbir ulgamlar takyk yzygider wagt akymyny talap edýär, mysal üçin, hemra nawigasiýasy, programma üpjünçiligi, telekommunikasiýa, biržalar, kosmiki uçuşlar.  
Kabul edilen teklibe laýyklykda, goşmaça sekuntlar häzirlikçe öňküsi ýaly goşular. Ýöne 2035-nji ýyla çenli atom we astronomiki wagtyň arasyndaky aratapawut üýtgediler. Munuň nähili tertipde ediljegi heniz çözülenok - öňde ýurtlar bu barada ylalaşyga gelmeli. 


04.02.2023 23:23
5719

Singapurda gajetleriň kognitiw ukyplaryna ýetirýän täsiri öwrenildi

Singapurly alymlar çagalykda gajetleriň ulanylmagy bilen beýniniň ösüşiniň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykardylar. Irki çagalykda gajetleriň aşa köp ulanylmagy kämillik döwründe kognitiw ukyplarynyň ýaramazlaşmagyna...

02.02.2023 13:27
21521

Hytaýly alymlar bol süýtli sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar

Hytaýda alymlar ýylda 18 tonna çenli süýt berip bilýän ýokary öndürijilikli golştin tohumly sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar. Global Times gazetiniň habaryna görä, Hytaýyň Demirgazyk-günbatar oba we tokaý hojalygy uniwersitetiniň...

08.01.2023 23:00
16181

Türkmen talyby GDA — 2022 ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Serdar Rahymow GDA — 2022 ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi bolup, II derejeli diplom we «Iň gowy ýaş alymlar — 2022» medaly bilen...

06.01.2023 02:41
21858

Türkmenistanda 2023-nji ýylda aspirantura, doktorantura we ordinatura kabul ediljekleriň sany tassyklanyldy

Türkmenistanda 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, kliniki ordinatura...