Caterpiller doly elektrikleşdirilen ilkinji karýer samoswalyny görkezdi

  • 26.11.2022 14:09
  • 20327
Caterpiller doly elektrikleşdirilen ilkinji karýer samoswalyny görkezdi

Caterpillar Arizonanyň karýerleriniň birinde özüniň batareýa bilen işleýän ilkinji agyr ýük ulagynyň janly görkezilişini gurady.  Caterpillar 793 atly prototip iş ýagdaýyna aňrybaş meňzedilen şertlerde öz mümkinçiliklerini görkezdi.

Caterpillar 793  bu kompaniýanyň edil standart karýer samoswaly ýaly. Emma prototipiň esasy aýratynlygy - güýç gurluşynyň konstruksiýasynda içinden otlandyrylýan hereketlendiriji ýok. Elektromotorlar üçin energiýa akkumulýatorlarda saklanýar.
Doly ýükli ýük ulag görkeziliş wagtynda 60 km/sag-a çenli tizligini artdyrmagy başardy. Ol 10%-li köteliň kilometrini öz içine alýan ýedi kilometrlik trassany külterledi. Belende galanda samoswal 12 km/sag tizlik bilen hereket etdi. Ondan hem başga, ol 10 göterimli ýapgytdan rekuperasiýa ulgamyny herekete getirip geçdi. Şondan soňam Caterpillar-iň akkumulýatorlarynda şunuň ýaly siklleriň ýene birnäçesine ýetjek tok saklanyp galdy.
Kompaniýa häzirlikçe batareýaly samoswalyň tehniki häsiýetnamasy barada köpçülige hiç zat mälim etmedi.


düýn 23:15
5874

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

27.01.2023 21:05
19468

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

26.01.2023 12:42
31830

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

21.01.2023 16:58
9105

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...