«Orion» arş gämisi Aýyň Ýerden görünmeýän tarapyny golaýladyp görkezdi

  • 25.11.2022 12:53
  • 10774
«Orion» arş gämisi Aýyň Ýerden görünmeýän tarapyny golaýladyp görkezdi

«Orion» kosmiki apparaty Ýeriň hemrasynyň bary-ýogy 130 km ýokarsyndan uçup geçdi. Oňa oturdylan kameralar Aý kraterlerininiň  jikme-jik görnüşde oňat saýgardýan suratyny almaga mümkinçilik berdi.

«Orionyň» optiki nawigasion kamerasynyň kömegi bilen ak-gara reňkli täze şekil alyndy. Onda Aýyň aňry ýüzi, ýagny onuň Ýerden seredeniňde hiç wagt görünmeýän bölegi görünýär diýip, New Scientist ýazýar.
«Orion» — ABŞ-nyň we Ýewropanyň hünärmenleri tarapyndan işlenip taýýarlanan köpmaksatly ulag kosmiki gämisi. 16-njy noýabrda ol Space Launch System (SLS) raketasynda Aýa tarap bat aldy.

düýn 23:40
609

Ýaponiýanyň Hakuto-R Aý missiýasyny 7-nji dekabrda uçurmak meýilleşdirildi

Ýaponiýanyň ispace kompaniýasynyň Hakuto-R awtomatik kosmiki gämisini Aýa 7-nji dekabrda uçurmak meýilleşdirildi diýip, ýöriteleşdirilen Next Spaceflight neşiri habar berýär.  Uçurylyşyň wagty SpaceX kompaniýasynyň...

04.12.2022 21:33
13185

Indiki ýyl Ilon Maskyň kompaniýasy adamlara çip oturdyp başlar

ABŞ-da geçen «Görkez we gürrüň ber» atly çärede Ilon Mask Neuralink kompaniýasynyň öňümizdäki alty aýyň içinde öz çipini adamyň kellesine implantasiýa edip biljekdigini habar berdi.  Çärede Mask kompaniýanyň adamlarda...

29.11.2022 13:37
3192

NASA-nyň «Apollon-1» Aý arş gämisi uçuş rekordyny täzeledi

NASA Artemis 1-iň maksatnamasynyň jikme-jiklikleri baradaky habarlary paýlaşmagyny dowam edýär. Soňky habarlara görä, hemme zat diýseň oňat ýagdaýda geçýär. Bu gezek NASA missiýanyň çäklerinde uçurylan Orion arş...

29.11.2022 13:16
10633

Ýer ýüzüniň alymlary goşmaça sekuntdan ýüz öwürmegi karar etdiler

Ýer ýüzüniň ähli hronometrçileri 2035-nji ýyla çenli goşmaça sekuntdan ýüz öwürmek üçin ses berdiler. Ol ýarym asyrdan bäri her ýyl goşulyp gelinýär, bu bolsa mydama düzediş girizilip durulmaly bolýan programmalar...