Ford hiç mahal peýda bolmajak howpsuzlyk ýassygyny patentledi

  • 23.11.2022 12:07
  • 21923
Ford hiç mahal peýda bolmajak howpsuzlyk ýassygyny patentledi

Ford kompaniýasy sürüjisiz awtoulaglara niýetlenen adaty däl şekildäki howpsuzlyk ýassyklaryny patentledi. Emma bu ugur golaýda ýapylany sebäpli işläp taýýarllaýyş diňe kagyz ýüzünde galsa gerek diýip, CarBuzz portaly çaklaýar.

Doly awtonom ulaglaryň salony adaty ulaglaryňkydan aşa tapawutlanýar. Olarda gözümiziň öwrenişen görnüşindäki pribor paneli ýok, oturylýan ýerleri bolsa erkin görnüşde ýerleşýär. Bu çişirme ýassyklary açylanda wezipesini dogry ýerine ýetirer ýaly terzde ýerleşdirmegi kynlaşdyrýar.
Ford olary potolokda ýerleşdirmegi we adaty däl şekilde ýasamagy göwnejaý bildi. Patent üçin taýýarlanan suratlardan görnüşi ýaly, ýassyklar çişirilen görnüşdekä silindriň şekilini alýar. Ol ýolagçyny oturan kürsüsiniň arkalygy bilen bile dolap alýar we gaty detal bilen galtaşmakdan doly goraýar.
Oktýabr aýynyň aýagynda Ford kompaniýasynyň özüniň sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlamak boýunça bölünmesini ýapýandygy mälim boldy. Ol Argo diýip atlandyrylýardy, taslamadaky hyzmatdaşy bolup Volkswagen Group konserni çykyş edýärdi. Ugur harajatlar bilen göreşmegiň pidasy boldy. Şu çözgüt bilen baglylykda, Ford ulag industriýasynda yza galmak töwekgelçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar.


18.01.2023 12:20
13233

Ford elektromobil öndürmekde Volkswagen-e garaşlylygyny kemeltmek isleýär

Ford kompaniýasy Ýewropanyň bazarlaryna goýberiljek elektromobilleriň indiki neslini döretmekde Volkswagen awtokonserniniň tehnologiýasyna garaşlylygyny kemeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Financial...

17.01.2023 13:26
7653

Ford Explorer Timberline-yň häsiýetnamalary mälim edildi

Hytaýyň Senagat we informatizasiýa ministrligi resmi bildiriş edilmezden ozal, Ford Explorer Timberline krossoweriniň wnedorožnik wersiýasynyň suratlaryny we häsiýetnamasyny çap etdi. Hytaýyň Senagat ministrliginiň...

06.01.2023 18:28
21704

Ford ABŞ-da ortaça her 49 sekuntda bir sany F seriýaly pikap satýar

Ford F-Series-iň maşgalasy 2022-nji ýylda ABŞ-da iň köp satylan awtoulag adyny saklap galdy. Awtoulag öndürijisiniň metbugat gullugy 46 ýyl bäri bu awtoulag modeliniň adyny mynasyp saklap gelýändigini aýtdy. Mundan...

31.12.2022 08:07
17111

Ford Toyota Highlander-den has uly täze krossower çykarar

AutoHome neşiri Ford Edge krossoweriniň täze nesliniň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi. Model Edge L ady bilen bazara çykar - bu harp teker bazasynyň köpelendigini görkezýär. Ululygy taýdan wnedorožnik JAC konserni...