Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

  • 22.11.2022 08:50
  • 12278
Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

Amerikanyň Orion kosmos gämisi sürüjisiz uçuş synagynyň çäklerinde duşenbe güni özüniň indiki aýlaw uçuşyndan öň Aýa golaýlady diýip, NASA habar berdi.

Häzirki wagtda ol uçurylanyndan soň bäş günüň içinde eýýäm 376 müň km ýol geçip, Ýeriň tebigy hemrasyndan 19 müň km daşlykda ýerleşýär.
Aýyň Ýerden görünmeýän Arka tarapynyň töwereginde, ABŞ-nyň Gündogar kenar ýakasynyň wagty bilen 07:44-de (Aşgabat wagty bilen 17:44-de) gämide iki ýarym minutlyk marş hereketlendirijisi işlediler. Şol pursat Orion Ýeriň tebigy hemrasynyň üstünden bary-ýogy 130 km belentlikde bolar. Gämi manýowr netijesinde kem-kemden Aýyň ýanyndan daşlaşyp ugrar. Soňra 25-nji noýabrda hereketlendiriji ýene bir gezek işledilmeli, şonda gämi Aýyň üstünden 64 müň km beýiklikdäki uzak retrograd orbita çykar we ol ýerde alty gün bolar.
Soňra 5-nji dekabrda Orion Aýyň daşyndan golaý aralykdan aýlanyp çykar.
NASA-nyň maglumatlaryna görä, Gäminiň Aýyň üstünden uçuş orbitasy öň amerikan pilotirlenýän Apollo 11,12, we 14-iň gondurylan etraplaryndan geçer. 
11-nji dekabrda Orion Kaliforniýanyň kenarlaryna golaý ýere Ýuwaş ummanyna suwa gonar.
Onuň bortunda uçuşyň geljekki ekipaža etjek täsirini ölçejek datçikler oturdylan maneken bar.


düýn 10:09
11962

NASA zondunyň kapsulasy asteroid materiýasynyň nusgasy bilen Ýere gaýdyp geldi

OSIRIS-REx zondunyň kapsulasy missiýanyň uçurylyşyndan ýedi ýyldan soň Bennu asteroidinden materiýanyň nusgalary bilen Ýere gaýdyp geldi. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada NASA X sosial ulgamynda habar...

23.09.2023 17:21
7961

5G-niň kömegi bilen kosmosa ilkinji jaň amala aşyryldy

AST SpaceMobile amerikan kompaniýasynyň inženerleri 5G arkaly kosmos hemrasy bilen aragatnaşygy ýola goýup bildiler. Bu barada “Forbes” neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär. Taslamanyň çäklerinde AST SpaceMobile...

22.09.2023 14:22
17665

ABŞ-da titandan ömürlik welosiped tekerleri döredildi

ABŞ-da ýel bermegi talap etmeýän tekerler bilen enjamlaşdyrylan welosiped döredildi. Onuň tekerlerinde nikel-titan ergininden ýasalan pružinler ýerleşdirilen. Işläp düzüjiler şeýle welosipediň ömürlik boljakdygyny...

16.09.2023 09:40
31719

Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko nobatdaky gezek kosmosa uçdy. Ol rekord goýup biler

Anna güni Baýkonur kosmodromyndan uçurylan «Soýuz MS-24» kosmos gämisi Halkara kosmos stansiýasynyň rus böleginiň modulyna birikdi. Muny Roskosmosyň ýaýlymda berdi. Kosmos gämisi arkaly stansiýa Türkmenistanyň...