Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

  • 22.11.2022 08:50
  • 12428
Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

Amerikanyň Orion kosmos gämisi sürüjisiz uçuş synagynyň çäklerinde duşenbe güni özüniň indiki aýlaw uçuşyndan öň Aýa golaýlady diýip, NASA habar berdi.

Häzirki wagtda ol uçurylanyndan soň bäş günüň içinde eýýäm 376 müň km ýol geçip, Ýeriň tebigy hemrasyndan 19 müň km daşlykda ýerleşýär.
Aýyň Ýerden görünmeýän Arka tarapynyň töwereginde, ABŞ-nyň Gündogar kenar ýakasynyň wagty bilen 07:44-de (Aşgabat wagty bilen 17:44-de) gämide iki ýarym minutlyk marş hereketlendirijisi işlediler. Şol pursat Orion Ýeriň tebigy hemrasynyň üstünden bary-ýogy 130 km belentlikde bolar. Gämi manýowr netijesinde kem-kemden Aýyň ýanyndan daşlaşyp ugrar. Soňra 25-nji noýabrda hereketlendiriji ýene bir gezek işledilmeli, şonda gämi Aýyň üstünden 64 müň km beýiklikdäki uzak retrograd orbita çykar we ol ýerde alty gün bolar.
Soňra 5-nji dekabrda Orion Aýyň daşyndan golaý aralykdan aýlanyp çykar.
NASA-nyň maglumatlaryna görä, Gäminiň Aýyň üstünden uçuş orbitasy öň amerikan pilotirlenýän Apollo 11,12, we 14-iň gondurylan etraplaryndan geçer. 
11-nji dekabrda Orion Kaliforniýanyň kenarlaryna golaý ýere Ýuwaş ummanyna suwa gonar.
Onuň bortunda uçuşyň geljekki ekipaža etjek täsirini ölçejek datçikler oturdylan maneken bar.


07.06.2024 16:51
15224

Kynçylyksyz bolmasa-da, ilkinji ekipažly Boeing Starliner Halkara kosmos stansiýasyna bardy

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda bortunda astronawtlar Sunita Wilýams we Barri Wilmor bolan köp gezeklik Boeing Starliner kosmos gämisi Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) birleşdi. Ýaýlym NASA-nyň saýtynda alnyp baryldy...

07.06.2024 16:16
11099

4-nji gezekden başartdy: taryhda iň kuwwatly Starship kosmos gämisi üstünlikli uçuryldy

SpaceX, üç sany şowsuz synanyşykdan soň, Starship agyr raketasynyň üstünlikli synag uçuşyny amala aşyrmagy başardy. 6-njy iýunda raketa orbita çykdy we soňra üstünlikli Ýere gaýdyp geldi. Uçuş kompaniýanyň resmi...

05.06.2024 13:51
10345

Marsda nirä eltýäni näbelli ullakan gowak tapyldy

Marsyň üstünde ýerasty gowaga eltýän bolmagy mümkin ullakan çukur tapyldy. Obýekt NASA-nyň MRO planetara stansiýasyndaky HiRISE kamerasy arkaly tapyldy diýip, Hi-Tech habar berýär. Çukur sönen Arsia Dagy wulkanyndan...

04.06.2024 15:04
4576

Günorta Koreýa Aýa we Marsa barmak meýilnamasyny yglan etdi

Günorta Koreýa 2032-nji ýyla çenli Aýa we 2045-nji ýyla çenli Marsa öz apparatlarynyň ugradylmaga gönükdirilen giň kosmos maksatnamasyny yglan etdi diýip, Phys.org habar berýär. Prezident Ýun Sok Ýol ýakyn onýyllyklarda...