Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

  • 22.11.2022 08:50
  • 11070
Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

Amerikanyň Orion kosmos gämisi sürüjisiz uçuş synagynyň çäklerinde duşenbe güni özüniň indiki aýlaw uçuşyndan öň Aýa golaýlady diýip, NASA habar berdi.

Häzirki wagtda ol uçurylanyndan soň bäş günüň içinde eýýäm 376 müň km ýol geçip, Ýeriň tebigy hemrasyndan 19 müň km daşlykda ýerleşýär.
Aýyň Ýerden görünmeýän Arka tarapynyň töwereginde, ABŞ-nyň Gündogar kenar ýakasynyň wagty bilen 07:44-de (Aşgabat wagty bilen 17:44-de) gämide iki ýarym minutlyk marş hereketlendirijisi işlediler. Şol pursat Orion Ýeriň tebigy hemrasynyň üstünden bary-ýogy 130 km belentlikde bolar. Gämi manýowr netijesinde kem-kemden Aýyň ýanyndan daşlaşyp ugrar. Soňra 25-nji noýabrda hereketlendiriji ýene bir gezek işledilmeli, şonda gämi Aýyň üstünden 64 müň km beýiklikdäki uzak retrograd orbita çykar we ol ýerde alty gün bolar.
Soňra 5-nji dekabrda Orion Aýyň daşyndan golaý aralykdan aýlanyp çykar.
NASA-nyň maglumatlaryna görä, Gäminiň Aýyň üstünden uçuş orbitasy öň amerikan pilotirlenýän Apollo 11,12, we 14-iň gondurylan etraplaryndan geçer. 
11-nji dekabrda Orion Kaliforniýanyň kenarlaryna golaý ýere Ýuwaş ummanyna suwa gonar.
Onuň bortunda uçuşyň geljekki ekipaža etjek täsirini ölçejek datçikler oturdylan maneken bar.


25.11.2022 23:58
6794

Times: NASA 2030-njy ýyla çenli Aýyň üstünde baza gurar

ABŞ-nyň Aeronawtika we älem giňişliginiň barlagy boýunça milli müdirligi (NASA) 2030-njy ýyla çenli Aý bazasyny gurmagy meýilleşdirýär, ol ýerde alymlar Artemis Aý maksatnamasyna laýyklykda ýaşap we işläp bilerler...

25.11.2022 23:45
4284

BAE-niň roweri 30-njy noýabrda Kanaweral burnundan Aýa tarap ugrar

Birleşen Arap Emirlikleri (BAE) 30-njy noýabrda «Raşid» lunohodyny ABŞ-daky Kanaweral burnundan uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada penşenbe güni Muhammed ben Raşidiň Kosmiki merkezi habar berdi. “BAE-niň birinji...

22.09.2022 12:16
6992

«Jeýms Uebb» teleskopy Marsyň ilkinji şekillerini ýollady

«Jeýms Uebb» älem teleskopy Marsyň ilkinji şekillerini ýollady. Suratlar Gyzyl planetanyň atmosferasy we beýleki apparatlaryň tutup bilmejek gymmatly gazlary hakynda wajyp maglumatlary şöhlelendirýär diýip, NASA...

30.08.2022 18:19
5060

“Artemida-1” missiýasynyň Aýa uçurylyşy tehniki näsazlyk sebäpli yza süýşürildi

ABŞ-da duşenbe güni meýilleşdirilen Artemis 1 (“Artemida-1”) missiýasynyň Aýa uçurylyşy soňa goýuldy. Täze super agyr raketa göterijisi SLS-e (Space Launch System) ýangyç guýlanda, suwuk wodorodyň syzmagy ýüze...