Iki ýyldyzyň iň soňky dünýä çempionaty

  • 20.11.2022 12:57
  • 27655
Iki ýyldyzyň iň soňky dünýä çempionaty

20-nji noýabrda badalga aljak futbol boýunça dünýä birinjiligi ugrundaky ýaryş häzirki zaman futbol dünýäsindäki iki läheň ýyldyz bolan Lionel Messi hem-de Kriştian Ronaldu üçin iň soňky dünýä çempionaty bolmagy mümkin. Bu hakda Ýewropa hem-de Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň metbugatynda beýan edilýär. Ençeme ýaş nesilleriň seždegähine (kumirine) öwrülen ala topuň ezber ussatlary bu hakdaky öz pikirlerini köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hem paýlaşýarlar.

«Futbol talaplaryna laýyklykda «ýaşym bir çene bardy»
Bu wagt özümi gowy duýýanam bolsam, hemişe bu durkumy saklap bilmezligim mümkin we isleseň-islemeseň, bu ýagdaý oýnuň netijeliligine täsirini ýetirer. Şonuň üçin Katardaky dünýä çempionatyndan soňra geljegim hakda düýpli pikirlenerin. Täzeçe bir karara gelerin» diýip, Kataryň Doha şäherinde gurnalan metbugat brifinginde çykyş eden Lionel Messi öz pikirlerini paýlaşdy. «Şonuň üçin Katardaky dünýä çempionatynyň hemişelik ýagşy ýatlamalara hemra etmegi üçin oýun meýdançasynda özümi doly görkezmäge yhlas ederin» diýip, ussat türgen sözüniň üstüni ýetirdi. Edil şeýle ýagdaý Kriştian Ronaldu üçinem degişlidir. «Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň dünýä çempionatlarynyň taryhynda iň gowusy boljakdygyna ynanýaryn» diýen sözlerini, Kataryň Al-Jazeera saýty habar berýär.

Has täsin ýeri-de, bu iki ägirtde futbol dünýäsinde bolup biläýjek abraýly derejeleriň we sylaglaryň diňe birjesinden galan ählisi bar. Bulara diňe dünýä çempiony bolmak ýetenok. Ähli bäsdeşlerinden rüstem gelip, finala çykaýanlarynda hem bularyň birisi barybir  bu derejäni gazanmazdan, futbol bilen hoşlaşmaly bolar. Çünki, futbol boýunça dünýä çempionaty bularyň diňe birini ýeňiji edip biler. Oýnuň düzgüni şeýle. Futbol bilermenleri Argentinanyň hem-de Braziliýanyň milli toparlaryny finala çykyp biljek iki sany esasy topar hökmünde göz öňünde tutýarlar.


düýn 01:53
8005

2023-nji ýyldaky UEFA-nyň Super kubogy ugrundaky oýun Kazandan Afina geçirildi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) 2023-nji ýylda geçiriljek UEFA-nyň Super Kubogy ugrundaky oýny Kazandan Afina geçirdi. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...

26.01.2023 15:46
15292

Habi Alonso 2024-nji ýylda “Realyň” baş tälimçisi bolup biler

«Realyň» ýolbaşçylygy Habi Alonsony klubuň baş tälimçisi wezipesinde Karlo Ançelottiniň ornuny eýeläp biljek hünärmen hökmünde görýär. Bu barada ispan metbugaty habar berdi diýip, sovsport.ru belleýär. Bellenilişi...

26.01.2023 12:25
6127

«Ewerton» iňlis futbol kluby satlyga çykaryldy

Angliýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän «Ewerton» futbol kluby satuwa çykaryldy. Klubuň eýesi, asly eýranly iňlis telekeçisi Farhad Moşiriniň 500 million funt sterlingden gowrak pul hödürlenjek teklibe garaşýandygy...

25.01.2023 13:15
12551

UEFA transfer düzgünlerini üýtgetmegi meýilleşdirýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) futbolçylaryň şertnamalarynyň dowamlylygyna çäklendirme girizmek isleýär. Bu barada The Times habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär. Gurama şeýle üýtgetme barada...