2022-nji ýylyň iň ygtybarly awtoulaglary yglan edildi

  • 19.11.2022 18:39
  • 24717
2022-nji ýylyň iň ygtybarly awtoulaglary yglan edildi

Consumer Reports amerikan žurnaly (söwda dahylsyz Consumers Union guramasynyň neşiri) iň ygtybarly awtoulaglary çykarýan kompaniýalaryň ýyllyk reýtingini çap etdi. Şu ýyl sanawda öňdeligi Toyota bilen Lexus eýeledi. Üçünji ýerde – nemes BMW-si.

Barlaglar 2000-2022-nji ýyllarda çykan ulaglaryň eýesi bolan 300 müň amerikan sürüjisi bilen geçirilen pikir soraşmalaryň netijesine esaslanýar. Olardan soňky 12 aýyň içinde ýüzbe-ýüz bolan tehniki kynçylyklaryny ýadyna salmagy haýyş etdiler. Ulagda ýüze çykan döwülmeleri 17 sany esasy kategoriýa böldiler, şol sanda hereketlendirijidäki, transmissiýadaky, podweskadaky, ýangyç ulgamyndaky, tormozlardaky, tok ugrundaky we elektronikadaky näsazlyklary nazara aldylar. Şol maglumatlar esasynda 0-dan 100 bal ulgamynda ygtybarlylyk koeffisiýentini aldylar.
Netijede, Toyota we Lexus hersi 72 baldan aldylar, BMW bilen Mazda – 65 bal aldy. Bäşinji ýerde Honda durýar (62). Soňra Audi (60), Subaru (59) we Acura (57) gelýär. Şeýle-de birinji onluga hersi 54 baldan alan Kia bilen Lincoln hem düşdi. Bary-ýogy 26 bal alan Mercedes-Benz-iň  ulaglaryny iň ygtybarsyz diýip hasapladylar. Şeýle-de, Jeep (30) bilen Volkswagen (31) reýtingde yzky hatarlara düşdi.
Model babatynda aýdylanda bolsa, Toyota Corolla Cross krossoweri iň ygtybarly awtoulag diýip bilindi.  Ikinji ýerde – Lexus GX wnedorožnigi. Ilkinji üçlügiň soňunda Mini Cooper gelýär.

Soňra Toyota Prius we Mazda MX-5 gelýär. Iň ygtybarsyz awtoulaglaryň antireýtinginiň başyny gibrid Ford F-150 çekýär.  
Şeýle-de bu sanawa Hyundai Kona Electric we Lincoln Aviator girdi.
Geçen ýyl hem Consumer Reports-yň reýtinginiň liderleri takmynan şulardy. Şonda sanawyň birinji setirini Lexus markasy eýeläpdi. Ikinji ýerde Mazda durupdy. Birinji üçlügiň soňy Toyota degişli bolupdy.


03.02.2023 23:31
14874

Toyota Land Cruiser 70 özüniň 40 ýyllyk ýubileýi mynasybetli täze wersiýa alar

Awtoulag öndüriji Land Cruiser 70-i önümçilikden aýyrmagy meýilleşdirmeýär diýip, Toyota-nyň Awstraliýadaky wekiline salgylanýan CarsSales habar berýär. Üstesine, täze model çykarmak meýilnamasynyň bardygy hakynda...

03.02.2023 11:50
25449

Toyota Highlander 2024-iň üçünji hatar oturgyçlaryny görkezdi

2024-nji model ýylynyň Toyota Grand Highlander-i 8-nji fewralda tanyşdyrylar, häzirlikçe bolsa kompaniýa ulagyň salonynyň giňligine baha bermäge mümkinçilik berýän surat çap etdi. Toyota täze Grand Highlander-i...

02.02.2023 09:31
6736

Toyota Prius-yň «zarýadly» görnüşini taýýarlaýar

Toyota-daky seriýalaýyn awtoulaglaryň «zarýadly» görnüşlerine jogapkär Gazoo Racing toparynyň inženerleri «Prius» gibridiniň täze nesli üçin modifikasiýalaryň üstünde işleýärler. Bu hakda BestCarWeb ýazýar. Hetç...

31.01.2023 09:51
12290

Toyota üçülenji ýyl bäri dünýäde iň köp awtoulag satan korporasiýadyr

Korporasiýanyň hasabatyna görä, Toyota 2022-nji ýylda 10,48 million awtoulag satdy. Bu bir ýyl ozalkydan 0,1% azdyr. Şeýle-de bolsa, Ýaponiýanyň bu konserni indi  üçülenji ýyldyr dünýäde №1 awtoulag öndüriji adyny...