Betek, Total, Borsan... Ussa_tm-da 13 sany brende arzanlaşyk yglan edildi

  • 19.11.2022 14:56
  • 8463
Betek, Total,  Borsan... Ussa_tm-da 13 sany brende arzanlaşyk yglan edildi

Gurluşyk hem hojalyk harytlarynyň 10 müňden gowrak görnüşini bir ýerde hödürleýän Ussa_tm onlaýn dükanynda 13 sany brendiň önümlerine arzanlaşyk yglan edildi.

19-njy noýabrdan başlap, bir hepdäniň dowamynda müşderiler BETEK,  Total,  Borsan,  HOROZ ELECTRIC,  VIKO,  Pasyl,  Polisan,  Turavit,  INGCO, Raitto,  NE-AD,  Ovivo,  Sanica brendleriniň önümlerini 5% arzanlaşyk bilen satyn alyp bilerler.
Öň, TmCars.info ussa_tm-dan söwda etmegiň amatly taraplary barada gürrüň beripdi. Ussa_tm onlaýn dükanyndaky bahalaryň bazar bahasyndan hem amatlydygyny ýatladýar.
Mundan başga-da, ussa_tm-dan islän harydyňy tapmak hem-de satyn almak aňsat. Munuň üçin harydyň adyny gözleg meýdançasyny ýazmak ýa-da «Kategoriýa» bölüminden, şeýle hem «Brend» bölüminden saýlamak bolýar.
Harytlary mobil goşundydan, saýtdan bolşy ýaly, jaň üsti bilen hem sargyt edip bolýar. Munuň üçin onlaýn dükandaky telefon belgilerine jaň edip, gerek bolan harydyňy anyklap, bahalandyryp, sargamak ýeterlik.
Ussa_tm onlaýn dükanyndan edilen söwdanyň möçberi 100 manatdan geçse, eltip bermek hyzmaty mugt ýerine ýetirilýär.

«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükanynyň mobil goşundysyny Play Market-den we App Store-den şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 65 72 55 42; +99364 08-92-60
Saýty: ussa.com.tm

Şeýle hem okap bilersiňiz:

şu gün 17:36
5238

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

düýn 15:34
31392

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...

29.01.2023 15:38
33742

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...

29.01.2023 13:00
58551

LC Waikiki eşik we FLO aýakgap dükanlary harytlaryny indi öňünden tölegsiz 6 aý garaşaryna berip başlady

Dünýä belli egin-eşik brendi bolan LC Waikiki («Berkarar» SDAM, 3-nji gat) hem-de FLO («Berkarar» SDAM, 0-njy gat) aýakgap brendleriniň Aşgabatdaky resmi dükanlary müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak maksady...