«USSA_TM» onlaýn dükanyndan gurluşyk harytlaryny nädip satyn almaly?

  • 22.08.2022 12:47
  • 12836
«USSA_TM» onlaýn dükanyndan gurluşyk harytlaryny nädip satyn almaly?

Internet ulgamynyň ösen hem-de giň mümkinçilikleri hödürleýän döwründe gerek bolan harydyňy satyn almak üçin bazara ýa-da söwda merkezine gitmek hökman däl. Munuň üçin onlaýn dükanlaryň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Bu diňe bir azyk harytlary ýa-da tehnikalar babatda däl, eýsem, gurluşyk harytlaryna hem degişlidir. Gurluşyk üçin gerek bolan harytlaryň ählisi bolsa «USSA_TM» onlaýn dükanynda jemlenendir.
Öň, TmCars.info bu onlaýn dükanyň mobil goşundysy barada habar beripdi. Indi bolsa, bu onlaýn dükanyň ýene-de bir täzeligi peýda boldy — gurluşyk harytlaryny ussa.com.tm/ saýtyndan hem sargyt edip bolýar. Saýt iki dilde — türkmen we rus dillerinde hereket edýär.
Harytlary elýeterli bahadan hem-de ynamly şekilde satyn almaklygy hödürleýän «Ussa_tm» onlaýn dükanynyň saýtyndan zerur bolan harydyňy tapmak aňsat. Munuň üçin harydyň adyny gözleg meýdançasyny ýazmak ýa-da «Kategoriýa» bölüminden saýlamak bolýar.

Häzirki wagtda gurluşyk harytlarynyň 10 müňden gowrak görnüşini özünde jemleýän bu onlaýn dükanynyň harytlarynyň sany barha artýar.
«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükany müşderilerine sargan harytlaryny gysga wagtda eltip bermek, islege görä, gurnap bermek boýunça ýokary hilli hyzmatlaryny hödürleýär.
Tölegler häzirki wagtda nagt görnüşinde kabul edilýär, emma ýakynda nagt däl hasaplaşyklaryň hem ýola goýuljakdygy habar berilýär.
Eltip bermek hyzmaty şu günki günde Aşgabat we Änew şäherleriniň çägine amala aşyrylýar. Geljekde  Türkmenistanyň ähli çäginde söwda nokatlaryny açmak meýli bar.
«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükanynyň mobil goşundysyny Play Market-den we App Store-den şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 65 72 55 42; +99364 08-92-60

03.02.2023 17:34
17974

«ÄlemTV» «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy. Söwda nokadynda müşderiler ÄlemTV kartlaryny satyn alyp, şeýle hem özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen hünärmenlere ýüz tutup...

03.02.2023 13:00
9325

«Ak Gaýa» 22 müňden gowrak gurluşyk hem hojalyk harytlaryny hödürleýär

Gurluşyk harytlarynyň bazary bu günki gün ýurdumyzda barha giň gerime eýe bolýar. Gurluşyk harytlarynyň giň toplumyny, bu ugurda hyzmatlary hödürleýän kompaniýalaryň sany hem barha artýar. Şeýle kompaniýalaryň...

03.02.2023 12:30
15324

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...

01.02.2023 17:55
15087

Restoran biznesi üçin islegiňe görä egin-eşikleri, çehollary we skatertlary nirede taýýarladyp bolýar?

Toý hyzmatlary, toý mekanlary bazary bu günki gün Türkmenistanda barha giň gerimde ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeginde bu hili hyzmatlary hödürleýän toý hyzmatlarydyr toý mekanlarynyň sany hem gün-günden artýar....