«USSA_TM» onlaýn dükanyndan gurluşyk harytlaryny nädip satyn almaly?

  • 22.08.2022 12:47
  • 12740
«USSA_TM» onlaýn dükanyndan gurluşyk harytlaryny nädip satyn almaly?

Internet ulgamynyň ösen hem-de giň mümkinçilikleri hödürleýän döwründe gerek bolan harydyňy satyn almak üçin bazara ýa-da söwda merkezine gitmek hökman däl. Munuň üçin onlaýn dükanlaryň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Bu diňe bir azyk harytlary ýa-da tehnikalar babatda däl, eýsem, gurluşyk harytlaryna hem degişlidir. Gurluşyk üçin gerek bolan harytlaryň ählisi bolsa «USSA_TM» onlaýn dükanynda jemlenendir.
Öň, TmCars.info bu onlaýn dükanyň mobil goşundysy barada habar beripdi. Indi bolsa, bu onlaýn dükanyň ýene-de bir täzeligi peýda boldy — gurluşyk harytlaryny ussa.com.tm/ saýtyndan hem sargyt edip bolýar. Saýt iki dilde — türkmen we rus dillerinde hereket edýär.
Harytlary elýeterli bahadan hem-de ynamly şekilde satyn almaklygy hödürleýän «Ussa_tm» onlaýn dükanynyň saýtyndan zerur bolan harydyňy tapmak aňsat. Munuň üçin harydyň adyny gözleg meýdançasyny ýazmak ýa-da «Kategoriýa» bölüminden saýlamak bolýar.

Häzirki wagtda gurluşyk harytlarynyň 10 müňden gowrak görnüşini özünde jemleýän bu onlaýn dükanynyň harytlarynyň sany barha artýar.
«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükany müşderilerine sargan harytlaryny gysga wagtda eltip bermek, islege görä, gurnap bermek boýunça ýokary hilli hyzmatlaryny hödürleýär.
Tölegler häzirki wagtda nagt görnüşinde kabul edilýär, emma ýakynda nagt däl hasaplaşyklaryň hem ýola goýuljakdygy habar berilýär.
Eltip bermek hyzmaty şu günki günde Aşgabat we Änew şäherleriniň çägine amala aşyrylýar. Geljekde  Türkmenistanyň ähli çäginde söwda nokatlaryny açmak meýli bar.
«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükanynyň mobil goşundysyny Play Market-den we App Store-den şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 65 72 55 42; +99364 08-92-60

06.12.2022 12:49
27109

S7 bilen «Belawia» türkmenistanlylar üçin Moskwadan we Minskiden gatnawlarda PZR-testini ýatyrdy

S7 Airlines rus we «Belawia» belarus awiakompaniýasy Moskwadan we Minskiden Türkmenbaşa halkara gatnawlarynda Türkmenistanyň raýatlaryndan COVID-19 üçin PZR barlagynyň netijesini talap etmegini bes etdi. Bu barada S7...

05.12.2022 09:55
33363

Türkmenistanda şu hepde gurak hem sowuk howa bolar

Dürli meteo saýtlar Türkmenistanda şu hepde garaşylýan howa barada dürli çaklamalary berýärler. Howanyň ýagdaýyna Russiýanyň ýewropa böleginiň merkezindäki aýazly antiseklon täsirini ýetirmegini dowam eder. «Meteožurnalyň»...

04.12.2022 21:01
8627

«Täsin» kafesi duşenbe-anna günleri çagalar üçin multfilm gahrymanlaryny çagyrýar

Körpe BOSS, Fraýer we Nolik, minýonlar, Mikki Maus... Multfilmler — körpeleriň küýsegi. Olaryň gahrymanlary bolsa çagalaryň öýkünip, meňzemek isleýän närseleridir. Şonuň üçin hem «Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň...

03.12.2022 11:50
11077

Aşgabatdaky «Täsin» çagalar dünýäsi çagalar üçin slaým boýunça güýmenje şüweleňini geçirýär

«Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän «Täsin» çagalar dünýäsi hemmeleri 4-nji dekabrda çagalar üçin «Slaým» (Slime) boýunça  güýmenje şüweleňine gatnaşmaga çagyrýar. Slaým näme we ol näme...