«USSA_TM» gurluşyk harytlary onlaýn satyn almak hyzmatyny hödürleýär

  • 07.08.2022 18:44
  • 14417
«USSA_TM» gurluşyk harytlary onlaýn satyn almak hyzmatyny hödürleýär

«USSA_TM» onlaýn dükany gurluşykda hem-de hojalykda ulanylýan gurluşyk harytlarynyň dürli görnüşlerini öýden çykman, onlaýn görnüşde satyn almak hyzmatyny hödürleýär. Munuň üçin mobil telefonyňa onlaýn dükanyň mobil goşundysyny ýükläp almak ýeterlik.

Onlaýn dükanlary häzirki wagtda durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Öýden çykman, gurluşykda gerek bolan harytlaryňy sargyt etmek mümkinçiligini hödürleýän onlaýn dükanlaryň biri hem «USSA_TM» gurluşyk harytlary dükanydyr.
Häzirki wagtda gurluşyk harytlarynyň 10 müňden gowrak görnüşini özünde jemleýän bu onlaýn dükany ýakynda ussa hyzmatyny hem hödürlemegi meýilleşdirýär. Ýagny müşderiler gurluşyk işleriniň ähli görnüşleri boýunça ussany bu onlaýn dükanynyň üsti bilen sargyt edip bilerler.


«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükany müşderilerine sargan harytlaryny gysga wagtda eltip bermek, islege görä, gurnap bermek boýunça ýokary hilli hyzmatlaryny hödürleýär.
Tölegler häzirki wagtda nagt görnüşinde kabul edilýär, emma ýakynda nagt däl hasaplaşyklaryň hem ýola goýuljakdygy habar berilýär.
Eltip bermek hyzmaty şu günki günde Aşgabat we Änew şäherleriniň çägine amala aşyrylýar. Geljekde  Türkmenistanyň ähli çäginde söwda nokatlaryny açmak meýli bar.


«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükanynyň mobil goşundysyny Play Market-den we App Store-den şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 725542

şu gün 10:54
2

«Nepis öý» gurluşyk we santehnika harytlaryna 50%-e çenli arzanlaşyk yglan etdi

Täze ýyla diňe başgalara sowgat almaly diýip kim aýdypdyr?! Näme üçin Täze ýylda özümize, öýümize sowgat alyp özümizi begendirmeli däl?! Öýümiziň interýerini bezesek, gündelik durmuşymyzy ýeňilleşdirjek zerur santehnika...

05.12.2023 14:06
9528

Täze ýyl harytlary: «Aşgabat» SDAM-da täze ýyl harytlarynyň dükany açyldy

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde çagalara hem ululara hakyky ertekilerdäki ýaly öwüşginlerini bagyş etjek «Täze ýyl harytlary» dükany açyldy. «Täze Ýyl Harytlary» dükanyndan öýde, ofisde, restoranda, dükanda...

04.12.2023 15:39
12477

«Halk Market» islege görä Täze ýyl sebetlerini, sowgatlary taýýarlap berýär

«Halk Market» islege görä, Täze ýyl sowgatlyk sebetlerini taýýarlap berýär. Şeýle hem amatly bahalardan sowgatly sandyklary, kiçi sowgatlary sargyt edip bolýar. Tölegler nagt, nagt däl görnüşinde, şeýle hem hasapdan...

04.12.2023 08:25
26088

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (04.12 — 10.12)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Günorta...