«USSA_TM» gurluşyk harytlary onlaýn satyn almak hyzmatyny hödürleýär

  • 07.08.2022 18:44
  • 13446
«USSA_TM» gurluşyk harytlary onlaýn satyn almak hyzmatyny hödürleýär

«USSA_TM» onlaýn dükany gurluşykda hem-de hojalykda ulanylýan gurluşyk harytlarynyň dürli görnüşlerini öýden çykman, onlaýn görnüşde satyn almak hyzmatyny hödürleýär. Munuň üçin mobil telefonyňa onlaýn dükanyň mobil goşundysyny ýükläp almak ýeterlik.

Onlaýn dükanlary häzirki wagtda durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Öýden çykman, gurluşykda gerek bolan harytlaryňy sargyt etmek mümkinçiligini hödürleýän onlaýn dükanlaryň biri hem «USSA_TM» gurluşyk harytlary dükanydyr.
Häzirki wagtda gurluşyk harytlarynyň 10 müňden gowrak görnüşini özünde jemleýän bu onlaýn dükany ýakynda ussa hyzmatyny hem hödürlemegi meýilleşdirýär. Ýagny müşderiler gurluşyk işleriniň ähli görnüşleri boýunça ussany bu onlaýn dükanynyň üsti bilen sargyt edip bilerler.


«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükany müşderilerine sargan harytlaryny gysga wagtda eltip bermek, islege görä, gurnap bermek boýunça ýokary hilli hyzmatlaryny hödürleýär.
Tölegler häzirki wagtda nagt görnüşinde kabul edilýär, emma ýakynda nagt däl hasaplaşyklaryň hem ýola goýuljakdygy habar berilýär.
Eltip bermek hyzmaty şu günki günde Aşgabat we Änew şäherleriniň çägine amala aşyrylýar. Geljekde  Türkmenistanyň ähli çäginde söwda nokatlaryny açmak meýli bar.


«USSA_TM» gurluşyk harytlary dükanynyň mobil goşundysyny Play Market-den we App Store-den şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 725542

düýn 18:51
40280

Türkmenistanda dalaşgärlere harby çagyryşy yza süýşürmäge hukuk berýän Kanun çap edildi

Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýüz tutýan dalaşgärlere harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmäge mümkinçilik berýän «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna...

düýn 15:49
8909

Bill Geýts gowy görýän 5 sany kitabynyň adyny aýtdy

Bill Geýts blogynda gowy görýän bäş sany kitabynyň adyny aýtdy. Ol kitaplary dowamly baýramçylyk günlerinde okamagy maslahat berýär. Adatça, Bill Geýts şeýle bloglarda soňky ýylda haýsy kitaplary okandygy barada...

düýn 01:06
40299

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

26.11.2022 22:12
3040

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (20-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...