Fizikler 2030-njy ýylda sekunda täze kesgitleme bererler

  • 18.11.2022 15:49
  • 8803
Fizikler 2030-njy ýylda sekunda täze kesgitleme bererler

Golaýda fransuz Wersalynda açylan XXVII Ölçegler we agyrlyklar boýunça baş konferensiýa 2030-njy ýyla çenli sekunda täze kesgitleme bermek barada karara geler, bu barada Moskwanyň Inžener-fiziki institutynyň (MIFI) Milli ýadro barlaglary uniwersitetinde geçen konferensiýada rus alymlary habar berdiler.

Bu günki gün sekunt ýagtylyk döwrüniň 9 192 631 770 uzaklygy hökmünde kesgitlenilýär. Bu kesgitleme 1967-nji ýylda XIII Ölçegler we agyrlyklar boýunça baş konferensiýasynda kabul edildi. Şeýle-de bolsa şu wagt içinde hünärmenlere bu kesgitlemäni takyklamak başartdy. Sekundyň täze kesgitlemesi indi optiki diapazonda geçişiň uzaklygyna esaslanar.
WNIIFTRI-niň baş ylmy işgäri Witaliý Palçikowyň sözlerine görä, ýygylygyň optiki standartlary we olaryň ölçeg takyklygy seziýada atom ýygylygynyň ölçeg takyklygyndan takmynan iki tertip ýokarydyr. Häzirki wagtda sekundyň täze kesgitlemesi üçin dokuz «dalaşgär» bar, olardan şu elementleri görkezmek bolar: simap, itterbiý, alýuminiý we beýlekiler.
Alymlar täze kesgitleme babatynda bir pikire gelenlerinden soň, ony Halkara birlikler ulgamyna (CИ ulgamyna) girizerler — uzaklygy, wagty we beýleki ululyklary ölçemek üçin 1960-njy ýylda girizilen ählumumy halkara çemeleşme.

29.11.2022 13:37
3075

NASA-nyň «Apollon-1» Aý arş gämisi uçuş rekordyny täzeledi

NASA Artemis 1-iň maksatnamasynyň jikme-jiklikleri baradaky habarlary paýlaşmagyny dowam edýär. Soňky habarlara görä, hemme zat diýseň oňat ýagdaýda geçýär. Bu gezek NASA missiýanyň çäklerinde uçurylan Orion arş...

29.11.2022 13:16
10175

Ýer ýüzüniň alymlary goşmaça sekuntdan ýüz öwürmegi karar etdiler

Ýer ýüzüniň ähli hronometrçileri 2035-nji ýyla çenli goşmaça sekuntdan ýüz öwürmek üçin ses berdiler. Ol ýarym asyrdan bäri her ýyl goşulyp gelinýär, bu bolsa mydama düzediş girizilip durulmaly bolýan programmalar...

25.11.2022 23:58
8090

Times: NASA 2030-njy ýyla çenli Aýyň üstünde baza gurar

ABŞ-nyň Aeronawtika we älem giňişliginiň barlagy boýunça milli müdirligi (NASA) 2030-njy ýyla çenli Aý bazasyny gurmagy meýilleşdirýär, ol ýerde alymlar Artemis Aý maksatnamasyna laýyklykda ýaşap we işläp bilerler...

25.11.2022 23:45
4938

BAE-niň roweri 30-njy noýabrda Kanaweral burnundan Aýa tarap ugrar

Birleşen Arap Emirlikleri (BAE) 30-njy noýabrda «Raşid» lunohodyny ABŞ-daky Kanaweral burnundan uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada penşenbe güni Muhammed ben Raşidiň Kosmiki merkezi habar berdi. “BAE-niň birinji...