Louis Vuitton brendi Parižde özüniň ilkinji otelini açar

  • 16.11.2022 23:51
  • 5250
Louis Vuitton brendi Parižde özüniň ilkinji otelini açar

Direktorlar geňeşiniň başlygy we baş ýerine ýetiriji direktor Maýkl Berk Vuitton-yň korporatiw ofislerini myhmanhana we söwda toplumlaryna öwürmek boýunça meýilnamalaryny äşgär etdi. Bu barada WWD habar berýär.

Lýuks klasly fransuz brendiniň direktorlar geňeşiniň başlygy we baş ýerine ýetiriji direktory interwýusynda Louis Vuitton-nyň korporatiw ofislerini Parižde, dünýäde ilkinji Louis Vuitton otelini we  dünýäde iň iri dükany öz içine alýan, giň ýaýbaňlanan topluma öwürmek boýunça meýilnamalaryny äşgär etdi. Bu Parižiň taryhy merkezine tarap açylýan görnüşli merkezi ofisden ýüz öwrülýändigini çak etdirýär.

"Bu dünýäde iň bir tolgundyrýan özüne çekiji görnüş" - diýip, Maýkl Brek Eýfel diňinden Parižiň Bibimerýem ybadathanasyna çenli ýaýylyp gidýän gözel görnüş hakynda gürrüň berýär.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton soňky 18 aýyň içinde täzelenen La Samaritaine uniwermagyny we Cheval Blanc otelini, şeýle hem özüniň Cova italýan süýji-köke dükanynyň ilkinji pariž bölümçesini açyp, golaý etraplaryny çensiz üýtgetdi.

Şeýle-de, ol direktorlar geňeşiniň başlygy we dünýäde zynatly zatlaryň iň iri konglomeratynyň baş direktory Bernar Arnonyň bu etraba köpräk ofisleri, dükanlary, ýaşaýyş jaýlaryny, restoranlary we medeni çäreleri çekmegi meýilleşdirmek bilen, işine ýaňybir girişýändigini gürrüň berdi. 


18.01.2023 15:30
70084

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

15.12.2022 18:37
6357

Eks-an-Prowans “Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty 2022” adyna eýe boldy

Fransiýanyň Eks-an-Prowans şäheri Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty (iCapital) titulyna eýe boldy. Bu baýrak bilen her ýyl öz işinde innowasiýalary işjeň ulanýan we olaryň ösüşine goldaw berýän Ýewropa şäherleri...

15.12.2022 12:06
5966

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

02.12.2022 23:59
10980

Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Fransiýalylaryň adaty çörek batony bolan baget ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň mejlisinde adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda hasaba alyndy. Bu barada Interfax.ru habar berýär. Ilkibaşda sanawy doldurmak...