Audi logotipini täzeledi

  • 15.11.2022 17:39
  • 23824
Audi logotipini täzeledi

Audi kompaniýasy şereket logotipiniň dört halkadan ybarat täze şekiline geçýär. Soňky nusga görä, ol indi ýasy, ikölçegli bolar, bu ony has hem döwrebaplaşdyrar.

Emblemanyň geometriýasy we onuň esasy elementleri üýtgewsiz galdy. Göwrümli duýgurlykdan el çekilmegi brendiň ulaglarynyň agraslygyny, hiliniň ýokarylygyny nygtamaly.
Audi ikölçegli logotipi baryp-ha 2016-njy ýylda ulanyp başlapdy. Emma häli-häzire çenli ol diňe sanly gurşawda ulanylýardy: displeýde öňki gabaraly logotip ýerliksiz görnerdi. Indi «ýasy» şekil ulaglaryň özüne-de geçip ugrady.
Gabara bilen bilelikde hrom hem ýitdi. Indi Audini inçejik gara gurşawdaky ak halkalar şekillendirýär. Müşderiler opsiýa hökmünde garaldylan emblemalary saýlap bilýärler.  Şeýle ýagdaýda ak reňki goýy çal reňk bilen çalyşýarlar we jähek bilen kontrasty saklanar, ýogsa kän bildiribem durmaz.


12.11.2022 08:27
13764

Täze Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyryldy

Audi nemes kompaniýasy dört ýyl mundan öň goýberilen asyl nusgadaky e-tron-nyň mirasdüşeri bolan Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyrdy. Täze ulag elektriki platformada gurlan we öňki modeli bilen deňeşdirilende çynlakaý...

29.10.2022 07:48
2116

Audi 2026-njy ýyldan «Zauber» bilen strategiki hyzmatdaşlyk etjekdigini yglan etdi

Audi nemes kompaniýasy 2026-njy ýyldan başlap «Formula-1-de» «Zauber» toparynyň strategik hyzmatdaşy bolar diýip, «patyşalyk ýaryşlarynyň» saýtynda habar berilýär. Awgust aýynda nemes öndürijisi güýç agregatlary...

16.10.2022 09:45
9485

Audi-niň elektrokarlary hereket edende we zarýad alanda howany arassalarlar

Audi e-tron hatarynyň geljekki modelleri hemmäniň dem alýan howasyny arassalamany öwrederler. Bu funksiýa elektromobillerde hereket eden wagtlary we zarýad alýan mahallary işlär.  Audi taslamanyň üstünde Mann ulag...

07.10.2022 07:32
8524

Audi bahasy 225 müň ýewro durýan 620-güýçli sportkar bilen tanyşdyrdy

Audi kompaniýasy yzy priwodly Audi R8 RWD Performance sportkarynyň ekstremal modifikasiýasy bilen tanyşdyrdy. Täze ulag R8 GT diýip atlandyryldy we ol 333 sany çäkli nusgada goýberiler. Ulagyň bahasy 225 müň ýewrodan...