HHR-da epidemiýa garşy çäreler sebäpli iPhone 14-iň önümçiligi haýallady

  • 10.11.2022 13:05
  • 5824
HHR-da epidemiýa garşy çäreler sebäpli iPhone 14-iň önümçiligi haýallady

Hytaý tarapyndan koronawirus ýokanjyna garşy göreşe gönükdirilen çäklendiriş çäreleri Apple kompaniýasynyň iPhone smartfonlarynyň iki sany täze modeliniň önümçiligine ýaramaz täsirini ýetirdi. Bu barada  kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylýar.

"COVID-19 (bilen bagly) çäklendirmeler Hytaýyň Çžençžou şäherinde ýerleşen, iPhone 14 Pro we iPhone 14 Pro Max smartfonlaryny ýygnamak boýunça esasy kärhananyň işine wagtlaýyn täsirini ýetirdi. Häzirki wagtda kärhana juda pes kuwwatynda işleýär " - diýip, korporasiýada mälim etdiler. 

Şeýle-de, Apple işçileriň saglygy we howpsuzlygy baradaky alada kompaniýanyň artykmaçlygy hasaplanýar diýip habar berdi. "Önümçiligi kadaly derejesine  getirmek üçin biz üpjün edijimiz bilen ysnyşykly işleýäs " - diýip, kompaniýada sözüniň üstüne goşdular. 
2-nji noýabrda ýokanjyň güýjemeginiň bellige alynmagy bilen bagly Hytaýyň hökümeti Taýwanyň Foxconn elektronikasyny öndürýän zawodynyň - iPhone telefonlaryny öndürmek boýunça iň iri kärhananyň ýerleşen ýeri bolan howa menziliniň ykdysady zolagynda epidemiýa garşy berk çäreleri girizdi. 
ABŞ-da iPhone 14 Pro we iPhone 14 Pro Max degişlilikde 999$ we 1099$-dan satylýar. 


29.01.2023 11:12
32065

Taryhda has isleg bildirilen telefonlar belli boldy

Taryhda has isleg bildirilen, has takygy, iň köp satylan telefonlar düwmeli Nokia telefonlary we iPhone boldy. Telefon taryhynda alyjylaryň arasynda iň meşhur telefonlar Nokia kompaniýanyň gajetleri bolup, häzirki...

25.01.2023 13:21
14797

Apple iOS 16-nyň 3-nji täzelenmesini çykardy. Nämeler üýtgedi?

Apple 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ilkinji gezek girizilen iOS 16 operasion ulgamyna üçünji uly täzelenme bolan iOS 16.3 çykardy. Işläp taýýarlaýjylar birtopar goşundyny optimizirlediler, näsazlyklary düzedip...

24.01.2023 15:29
19925

iPhone 14 Pro 5G ulgamynda iň çalt smartfon adyny ýitirdi

Ookla kompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde 5G-iň amerikan torlaryndaky smartfonlarda internetiň tizligini synagdan geçirmegiň netijelerine görä, ýylyň üçünji çärýeginde öňdelikçi bolan iPhone...

22.01.2023 17:50
14303

Hytaýda Aý senenamasy boýunça Täze ýyl başlady

Hytaýyň ýaşaýjylary ýekşenbe güni Aý senenamasy boýunça gara suw towşanynyň howandarlygynda geçjek Täze ýylyň gelmegini baýram edip bellediler. Bu barada TASS agentligi habar berýär. Geçen ýylyň dekabr aýynda ýerli...