Fransiýanyň Bretan sebitinde deňiz tolkunlary gorag astyna alnar

  • 09.11.2022 12:07
  • 4088
Fransiýanyň Bretan sebitinde deňiz tolkunlary gorag astyna alnar

Fransiýanyň Bretan sebitinde özboluşly deňiz tolkunlaryny gorap saklamaga kömek etjek goraghana döredildi. Bu indi bu ýerde deňiz gurşawyna zyýan ýetirip biljek islendik işiň gadagan edilendigini aňladýar diýip, euro-pulse.ru habar berýär.

Goraghanany döretmek pikirini öňe süren ýerli sýorferler boldy. Olaryň aýtmagyna görä, bu ýerde tolkunlaryň özboluşly fiziki gurluşy bolup, deňiz suwlarynda bent, port ýa-da ýel degirmenlerini gurmak kararyna gelinse, olar bozulyp biler. Mundan başga-da, goraghananyň statusy ýerli ekoulgamy we suwuň arassalygyny goramaga kömek eder.
Bretan güýçli ýeli we ägirt tolkunlary sebäpli dünýäniň dürli künjeklerinden sýorferleriň iň söýgüli ýeridir. Mundan başga-da, her ýyl sebite Atlantik ummanynyň güýjüne syn etmek üçin müňlerçe syýahatçy barýar. Häzire çenli bu ýerler zyýanly täsirlerden kanuny taýdan goragly däldi we aýratyn goralýan obýektlere degişli edilmändi.


18.01.2023 15:30
70084

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

15.12.2022 18:37
6357

Eks-an-Prowans “Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty 2022” adyna eýe boldy

Fransiýanyň Eks-an-Prowans şäheri Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty (iCapital) titulyna eýe boldy. Bu baýrak bilen her ýyl öz işinde innowasiýalary işjeň ulanýan we olaryň ösüşine goldaw berýän Ýewropa şäherleri...

15.12.2022 12:06
5966

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

02.12.2022 23:59
10980

Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Fransiýalylaryň adaty çörek batony bolan baget ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň mejlisinde adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda hasaba alyndy. Bu barada Interfax.ru habar berýär. Ilkibaşda sanawy doldurmak...