Fransiýanyň ýaşaýjysy lotereýada 160 mln ýewro utdy

  • 06.11.2022 23:43
  • 10506
Fransiýanyň ýaşaýjysy lotereýada 160 mln ýewro utdy

160 mln ýewrolyk EuroMillions ýewropa lotereýasynyň nobatdaky tiražynyň baş baýragy geçen anna güni oýnaldy we ol Fransiýanyň ýaşaýjysyna nesip etdi. Bu barada şenbe güni Le Parisien gazeti ýazdy diýip, TASS habar berýär.

Neşiriň takyklamagyna görä, bu lotereýanyň tutuş taryhynda Fransiýada iň uly ýedinji utuşdyr. Ýurtda iň uly utuşy 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Fransuz Polineziýasynyň ýaşaýjysy alypdy, oňa nesibeli petegi 220 mln ýewro getiripdi. 
Bagty çüwen adamyň şahsyýeti köpçülige aýan edilmeýär, diňe bir zat belli, ol hem utuşly bilet respublikanyň Pa-de-Kale departamentinde satyn alnypdyr. 1 mln ýewro utan käbir ýeňijiler utuş hakynda garyndaşlaryna, aýratynam çagalara aýtmandyklaryny, sebäbi bu habary deň-duşlarynyň ýanynda gürrüň eden çagalary päliýamanlaryň pul üçin ogurlamaklarynyň mümkindigini, şondan howatyr edýändiklerini boýun aldylar. 
Ýeňiji baýraga bolan hukugyny mälim etdimi ýa ýok, heniz belli däl - munuň üçin oňa 60 gün möhlet berilýär. Şu möhlete çenli utuşa hiç kim eýe çykmasa, 10 mln-dan uly utuşlar lotereýanyň dolanyşygyna gaýtarylyp berilýär.  Şondan az pullar bolsa, 2019-njy ýylyň kanunyna laýyklykda , döwletiň girdejisine öwrülmeli. 2020-nji ýylda fransuz gaznasy şeýle görnüşde 70 mln ýewro,  2021-nji ýylda bolsa 150 mln ýewro   artdy.


18.01.2023 15:30
70084

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

15.12.2022 18:37
6357

Eks-an-Prowans “Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty 2022” adyna eýe boldy

Fransiýanyň Eks-an-Prowans şäheri Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty (iCapital) titulyna eýe boldy. Bu baýrak bilen her ýyl öz işinde innowasiýalary işjeň ulanýan we olaryň ösüşine goldaw berýän Ýewropa şäherleri...

15.12.2022 12:06
5966

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

02.12.2022 23:59
10980

Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Fransiýalylaryň adaty çörek batony bolan baget ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň mejlisinde adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda hasaba alyndy. Bu barada Interfax.ru habar berýär. Ilkibaşda sanawy doldurmak...