Müsürdäki BMG-niň klimat sammitine 120 ýurtdan Prezidentler we Premýer-ministrler gatnaşarlar

  • 06.11.2022 09:31
  • 5826
Müsürdäki BMG-niň klimat sammitine 120 ýurtdan Prezidentler we Premýer-ministrler gatnaşarlar

Dünýä ýurtlarynyň 120-den gowragynyň Prezidentleri we Hökümet Baştutanlary golaýda Müsüriň Şarm-eş-Şeýh şäherinde geçiriljek BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 27-nji maslahatyna (COP27) gatnaşjaklaryny tassykladylar. Bu barada 4-nji noýabrda COP27-de ýolbaşçylyk edýän Müsüriň ýörite wekili Abu Majid sammite bagyşlanyp, onlaýn görnüşde geçirilen metbugat maslahatynda habar berdi.

Abu Majidiň: “Azyndan 121 ýurtdan döwlet we Hökümet Baştutanlarynyň gatnaşmagyna garaşýarys, bu san köpelip hem biler” diýen sözlerini trend.az öz habarynda getirýär.
Onuň sözlerine görä, HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň we Hindistanyň Premýer-ministri Narendra Modiniň sammite gatnaşjakdygy tassyklanylmady. Muňa garamazdan, şu ýylky sammite Afrika ýurtlarynyň köpüsiniň Liderleri gatnaşarlar.
Müsür sammite raýat guramalarynyň köp sanlysynyň gatnaşmagyna hem garaşýar. Respublikanyň diplomatik wekilhanalary çärä gatnaşjaklaryň 1500 töweregine wiza berdi. COP27 sammiti 6 — 18-nji noýabr aralygynda geçiriler.


17.01.2023 13:21
25154

Raşid Meredow BMG-niň wekiline Türkmenistanyň howanyň üýtgemegi babatynda alyp barýan işleri barada maglumat berdi

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory Inger Andersen bilen wideoaragatnaşyk arkaly...

13.01.2023 07:33
5078

BMG-niň klimat boýunça konferensiýasyna BAE-niň senagat ministri başlyklyk eder

Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasynyň taraplarynyň  (COP28) 28-nji konferensiýasyna BAE-niň Senagat we öňdebaryjy tehnologiýalar ministri hem-de Abu-Dabiniň Milli nebit...

12.01.2023 12:56
16144

BMG: Ýeriň ozon gatlagy 2060-njy ýyllarda doly dikelip biler

Adamzadyň ozon gatlagyny gorap saklamak baradaky tagallalary netije berdi — bary-ýogy birnäçe onýyllygyň içinde ol doly dikelip biler diýip, BMG-de aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşawy goramak...

10.01.2023 20:48
4324

Türkmenistanda geçen forumyň Jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň resminamasy hökmünde kabul edildi

Aşgabatda 2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda geçirilen «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahatynyň Jemleýji resminamasy «Parahatçylyk medeniýeti» gün tertibiniň 14-nji bendine laýyklykda, BMG-niň Baş...