Twitteriň öňki eýesi täze sosial tor döreder

  • 31.10.2022 10:23
  • 14211
Twitteriň öňki eýesi täze sosial tor döreder

Twitter sosial torunyň şärikli esaslandyryjysy Jek Dorsi (Jack Dorsey) ýakynda täze taslamany işe goýberer. HBS-iň maglumatyna görä, ol Bluesky Social atly täze tory goýbermekçi bolýar.

Häzirki wagtda täze sosial toruň esasy aýratynlygynyň oňa beýleki torlardan akkauntlary geçirmegiň mümkindigi mälimdir. Şeýle-de täze sosial torda bir goşundyny ulanyp, dürli platformalaryň arasynda maglumatlary geçirmegiň mümkin boljakdygyny söz berýärler. Goşundynyň özüni entek ýapyk düzgünde synagdan geçirýärler, emma basym ony köpçülige elýeter ederler.
Şunuň ýaly sosial toruň nähili işlejekdigine häzirlikçe düşünmek kyn, şeýle goşundynyň köpçülik üçin wersiýasynyň çykjak möhleti heniz mälim edilenok. Şunlukda, Dorsi geljekki sosial toruň islendik başga biri bilen bäsleşige ukyplydygyny aýtsa-da, olaryň hut nämede bäsleşip biljekdiklerini düşündirmeýär.


27.11.2022 11:30
13485

Mask Apple we Google “Twitterden” ýüz öwürse smartfon döretmegi wada berdi

Ilon Mask eger Apple bilen Google Twitter programmasyny bu kompaniýalara degişli bolan App Store we Google Play dükanlary bilen işleýän gurluşlar üçin elýeterli däl etse, hususy smartfon modelini çykarmaga wada...

11.11.2022 14:13
10580

«Twitteriň» ulanyjylarynyň artyşy Maskyň ýolbaşçylygynyň bir hepdesinde rekord derejä ýetdi

“Twitteriň” monetizirlenýän ulanyjylarynyň sanynyň gündelik ösüşi Ilon Maskyň ýolbaşçylygynyň ilkinji hepdesinde rekord derejä ýetdi. Bu barada kompaniýanyň içerki resminamalaryna salgylanyp, “The Verge” internet...

09.11.2022 11:49
3285

Twitter hatlara uzyn tekstleri berkitmäge rugsat berer

Twitter sosial torunyň ulanyjylary öz habarlaryna uzyn tekstleri berkidip bilerler, bu mümkinçiligi adybir kompaniýanyň täze ýolbaşçysy Ilon Mask mälim etdi. «Basym Twitter twitlere uzyn tekstleri berkitmäge mümkinçiligi...

08.11.2022 06:23
2788

«Twitter» şahsy hasaplaryň 8 dollarlyk tölegli ulgamyny 9-njy noýabrda girizip başlar

“Twitter” jemgyýetçilik tory abunaçylaryň hasaplaryna tölegli barlag ulgamyny girizmek işini ABŞ-nyň Kongresine geçirilýän aralyk saýlawlar gutarýança yza süýşürdi. Bu barada çeşmelere salgylanyp, “The New York...