Mansory-nyň Rolls-Royce Phantom-y 1 million ýewro satylar

  • 27.10.2022 13:31
  • 18061
Mansory-nyň Rolls-Royce Phantom-y 1 million ýewro satylar

Nemes onlaýn-meýdançasyna meşhur Mansory atelýesiniň týunerleri tarapyndan modifisirlenen, heniz sürülmedik ekskluziw Rolls-Royce-i satlyga çykardylar. Köp sanly täzeden işlemeleriň dowamynda sedanyň kuzowyny karbon bölekleri bilen abzallaşdyryldy, salony dolulygyna täzelendi. Ondan hem başga, inženerler ştat motorynyň işjeňligini artdyrdylar. Ýeke-täk nusgadaky «Fantomy» üçin satyjy 975 000 ýewro almagy göz öňünde tutýar.

Mansory-yň hünärmenleri kuzowyň ähli hromlanan böleklerini garaňkyradylan ýa-da gara elementlere çalyşdylar.  Şonuň ýaly-da, týunerler radiatoryň gözeneginiň ýarysyny, 24 dýumlyk teker diskleriniň stupisalaryny we şereketiň Spirit of Ecstasy heýkeljigini mämişi öwüşginler bilen tapawutlandyrdylar.

Phantom mämişi deriniň gara we karbon elementleri bilen sazlaşygynda ýerine ýetirilen dolulygyna gaýtadan işlenen salona eýe boldy. Ondan hem başga, týunerler 6,75 litrlik V12-niň netijeliligini artdyrdy. Enjamyň kuwwaty 610 at güýjüne we aýlanýan pursady 950 Hm deň boldy (öň 571 at güýjüne we 900 Hm-a deňdi). Şonuň ýaly-da, kaşaň sedany geçirilýän klapanly sport goýberiş ulgamy bilen enjamlaşdyrdylar.


12.06.2021 16:56
4496

Rolls-Royce-iň direktorlar geňeşine ilkinji gezek zenan ýolbaşçy saýlandy

Britaniýanyň awiasiýa, deňiz gämileri we goranyş senagaty üçin hereketlendirijileri we beýleki enjamlary öndürijisi Rolls-Royce Group plc 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan täze dolandyryjy başlygyň Anita Frýu boljakdygyny...

düýn 23:15
98

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

düýn 09:51
8906

Toyota üçülenji ýyl bäri dünýäde iň köp awtoulag satan korporasiýadyr

Korporasiýanyň hasabatyna görä, Toyota 2022-nji ýylda 10,48 million awtoulag satdy. Bu bir ýyl ozalkydan 0,1% azdyr. Şeýle-de bolsa, Ýaponiýanyň bu konserni indi  üçülenji ýyldyr dünýäde №1 awtoulag öndüriji adyny...

28.01.2023 08:24
18709

Lexus infragyzyl şöhlelendirijiler bilen klimata gözegçilik ulgamynyň üstüni ýetirer

Lexus kompaniýasy awtomobiliň klimata gözegçilik ulgamy üçin täze kämilleşdirişi teklip etdi. Onuň düzümine diňe bir ýyladyş prosesini täsirli etmän, eýsem energiýany tygşytlamaga mümkinçilik berýän infragyzyl...