Hyundai çärýekdäki arassa girdejisini 5,1% azaltdy

  • 25.10.2022 17:03
  • 3965
Hyundai çärýekdäki arassa girdejisini 5,1% azaltdy

2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde Günorta Koreýanyň Hyundai Motor Co. awtoöndürijisi arassa girdejisini ýyllyk hasabynda 5,1% - 1,411 trln wona çenli ($987,3 mln) azaltdy. Bu barada kompaniýa salgylanyp, Interfax.ru habar berýär.

Analitikler ortaça 2,403 trln wona bolmagyny çaklapdylar. Iýul – sentýabr aýlarynda kompaniýanyň operasion girdejisi 3,4% azalyp, 1,552 trln wona barabar boldy. Girdejiniň azalmagy, esasan, näsazlygy bolan hereketlendirijileri yzyna gaýtarmak üçin edilen çykdajylar bilen baglanyşyklydyr.
Şol bir wagtyň özünde girdeji 30,6% ýokarlanyp, 37,705 trln wona ýetdi.
Geçen çärýek Hyundai-yň satuwy 14% - 1,02 mln awtomobile çenli ýokarlandy. Muňa garamazdan, kompaniýa 2022-nji ýyl üçin satuw çaklamasyny öň meýilleşdirilen 4,32 mln awtomobilden 4,01 mln awtomobile çenli peseltdi. Eger garaşylanlar ýerine ýetirilse, görkeziji 2021-nji ýylyň netijesinden (3,89 mln awtomobil) 3,1% ýokary bolar.
Şol bir wagtyň özünde, awtoöndüriji girdejiniň ösüşi baradaky çaklamasyny öň garaşylan 13-14%-den 19-20%-e çenli ýokarlandyrdy. Bu milli walýutanyň hümmetiniň peselmegi bilen baglanyşyklydyr, çünki bu Hyundai awtomobillerini daşary ýurtly alyjylar üçin has özüne çekiji edýär. Kompaniýanyň satuwynyň tas 60%-i eksportyň paýyna düşýär.
2022-nji ýylyň başyndan bäri kompaniýanyň kapitallaşdyrmasy 22,7% (38,3 trln wona çenli) pese gaçdy.


05.01.2023 16:18
13931

Hyundai, Kia, BYD we Polestar, awtoulaglarynda wideooýunlar peýda bolar ýaly Nvidia bilen bileleşýärler

Koreýanyň Hyundai-Kia bileleşigi we Polestar kompaniýasy Nvidia kompaniýasy bilen şertnama baglanyşdy. Onuň çäklerinde bu kompaniýalar «bulut» oýun hyzmatyna girip bilerler. Bu agzalan brendleriň ýolagçylaryna...

31.12.2022 15:17
16702

1-nji ýanwardan başlap Hyundai Norwegiýada diňe elektromobilleri satar

1-nji ýanwardan başlap Hyundai-yň Norwegiýa üçin öndürýän ulaglarynyň hatarynda diňe elektrik modeller galar. Koreýalylar soňky üç ýylyň satuw statistikasyna göz aýladylar we bu gelnen karar girdejilerine ýaramaz...

17.11.2022 17:29
13380

Hyundai täze Grandeur-yň häsiýetnamalaryny aýan etdi

Hyundai kompaniýasy Grandeur sedanynyň ýedinji nesliniň häsiýetnamasynyň syrlaryny doly açdy. Günorta Koreýada täze ulagyň bahasy 37,16 mln won-dan başlaýar. Awtoulagyň baza wersiýalary kuwwaty 198 at güýjüne we...

10.11.2022 13:14
8453

Hyundai dünýäde wodorod awtomobilleriň bazarynyň ýaryndan gowragyny eýeleýär

SNE Research-iň maglumatlaryna boýunça dünýäde dokuz aýyň içinde ýangyç elementlerinde işleýän (FCEV) 14,4 müň elektromobil satyldy, bu geçen ýyla garanda 10,1% köpdür. Hyundai Nexo modeliniň zaprawkalaryň aralygyndaky...