Hytaý tebigy betbagtçylyklary öňünden duýdurmak üçin orbita hemra çykardy

  • 14.10.2022 14:00
  • 10963
Hytaý tebigy betbagtçylyklary öňünden duýdurmak üçin orbita hemra çykardy

Hytaý tebigy betbagtçylyklary öňünden duýdurmak üçin S-SAR 01 hemrasyny Ýer orbitasyna çykardy. Bu barada Hytaýyň Aerokosmiki ylmy-tehniki korporasiýasy (CASC) habar berdi diýip, interfax.ru belleýär.

Korporasiýanyň maglumatlaryna görä, “Çançžen-2C” raketa göterijisi bortundaky hemra bilen Pekin wagty boýunça sagat 6:53-de Taýýuan kosmodromyndan uçuryldy.
Enjam tebigy betbagtçylyklary öňünden duýdurmak we olar sebäpli ýüze çykaan netijeleri ýok etmek üçin ulanylar. Şeýle-de, hemra tarapyndan toplanan maglumatlar dürli ugurlarda, şol sanda ýer baýlyklaryny hasaba almakda, suw baýlyklaryny goramakda, ekarançylykda, tokaý hojalygynda we ýertitremelere gözegçilikde ulanylyp bilner.


15.01.2023 21:51
20515

Hytaý dünýädäki ilkinji dolandyryjysyz barlag gämisini işe girizdi

Hytaý dünýäde ilkinji doly awtomatlaşdyrylan ylmy-barlag gämisini ulanylyşa girizdi. Bu barada Hytaýyň Merkezi telewideniýesi CCTV-ä salgylanyp, TASS habar berýär. “Çžuhaýýun” gämisi awtonom nawigasiýa ulgamy hem...

24.12.2022 15:39
18406

Hytaý 2030-njy ýyla çenli Gün ulgamyndan daşarda ýaşaýyş üçin ýaramly planetalary gözläp başlar

Hytaý 2045-nji ýyla çenli dünýäniň güýçli kosmiki döwletine öwrülmek niýeti bilen uzak älemi öwrenmek boýunça birgiden iri meýilnamalary taslady. Bu barada Global Times ýazýar.  Şeýle meýilnamalaryň hataryna — 2030...

07.12.2022 13:52
18914

Hytaý eýýäm 2028-nji ýyla çenli Aýda baza gurmagy meýilleşdirýär

ABŞ ahyrsoňy Artemis maksatnamasynyň birinji döwrüne girişýänçä we onuň çäklerinde 2025-nji ýylda astronawtlaryň Aýa dolanmagyna garaşylýarka, täze maglumatlara görä, Hytaý edil şol möhletiň içinde diýen ýaly Aýda...

12.10.2022 11:46
7955

Hytaý Güni öwrenmek üçin älem teleskopyny üstünlikli uçurdy

Ýekşenbe güni HHR kämilleşdirilen "Kuafu-1" Gün teleskopyny üstünlikli ýagdaýda uçurdy. Bu barada "Sinhua" agentligi habar berdi. CZ-2D raketa göterijisi pekin wagty bilen 07:43-de (04:43 aşg) ýurduň demirgazygyndaky...