Hytaý Güni öwrenmek üçin älem teleskopyny üstünlikli uçurdy

  • 12.10.2022 11:46
  • 7962
Hytaý Güni öwrenmek üçin  älem teleskopyny üstünlikli uçurdy

Ýekşenbe güni HHR kämilleşdirilen "Kuafu-1" Gün teleskopyny üstünlikli ýagdaýda uçurdy. Bu barada "Sinhua" agentligi habar berdi.

CZ-2D raketa göterijisi pekin wagty bilen 07:43-de (04:43 aşg) ýurduň demirgazygyndaky Szýusýuan kosmodromyndan bat aldy. Älem teleskopy bellenen orbita çykaryldy, uçuryş üstünlikli geçdi diýip ykrar edildi.
"Kuafu-1", hususan,  älem howasyna çaklama bermekde ulanylar.
Geçen ýylyň oktýabr aýynda Hytaý Gün atylyp çykmalarynyň fiziki häsiýetlerini öwrenmek üçin özüniň ilkinji "Sihe" apparatyny goýberipdi.


15.01.2023 21:51
20606

Hytaý dünýädäki ilkinji dolandyryjysyz barlag gämisini işe girizdi

Hytaý dünýäde ilkinji doly awtomatlaşdyrylan ylmy-barlag gämisini ulanylyşa girizdi. Bu barada Hytaýyň Merkezi telewideniýesi CCTV-ä salgylanyp, TASS habar berýär. “Çžuhaýýun” gämisi awtonom nawigasiýa ulgamy hem...

24.12.2022 15:39
18460

Hytaý 2030-njy ýyla çenli Gün ulgamyndan daşarda ýaşaýyş üçin ýaramly planetalary gözläp başlar

Hytaý 2045-nji ýyla çenli dünýäniň güýçli kosmiki döwletine öwrülmek niýeti bilen uzak älemi öwrenmek boýunça birgiden iri meýilnamalary taslady. Bu barada Global Times ýazýar.  Şeýle meýilnamalaryň hataryna — 2030...

07.12.2022 13:52
18949

Hytaý eýýäm 2028-nji ýyla çenli Aýda baza gurmagy meýilleşdirýär

ABŞ ahyrsoňy Artemis maksatnamasynyň birinji döwrüne girişýänçä we onuň çäklerinde 2025-nji ýylda astronawtlaryň Aýa dolanmagyna garaşylýarka, täze maglumatlara görä, Hytaý edil şol möhletiň içinde diýen ýaly Aýda...

14.10.2022 14:00
10978

Hytaý tebigy betbagtçylyklary öňünden duýdurmak üçin orbita hemra çykardy

Hytaý tebigy betbagtçylyklary öňünden duýdurmak üçin S-SAR 01 hemrasyny Ýer orbitasyna çykardy. Bu barada Hytaýyň Aerokosmiki ylmy-tehniki korporasiýasy (CASC) habar berdi diýip, interfax.ru belleýär. Korporasiýanyň...