Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeligi geçirilýär

  • 21.09.2022 15:17
  • 3624
Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeligi geçirilýär

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň çäginde Nýu-Ýorkda ýokary derejeli duşuşyklaryň hepdesi başlandy. «Kowid» çäklendirmelerinden soň, Prezidentler, Hökümet Baştutanlary we daşary işler ministrleri wideoýüzlenme arkaly däl-de, ýüzbe-ýüz görnüşde gatnaşmak üçin BMG-niň ştab-kwartirasyna geldiler.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisine gatnaşmak üçin Nýu-Ýorka gurama agza-döwletleriň 193-siniň hem wekilleri geldiler. Ýurtlaryň aglabasynyň döwlet we Hökümet baştutanlary geldiler diýip, BMG-niň resmi maglumat çeşmesinde habar berdiler.
Mejlisiň başynda BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş we 77-nji sessiýanyň başlygy Çaba Kýorýoşi çykyş etdi. Soňra ministrler we wekiliýet ýolbaşçylary çykyş etdiler.
Ilkinji günde çykyş edenleriň hatarynda Braziliýanyň, Senegalyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Türkiýäniň we Fransiýanyň Prezidentleri bar.
BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeligi 20-26-njy sentýabr aralygynda geçiriler.


14.07.2024 16:16
10612

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we UNFPA özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler

11-nji iýulda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň wekiliýeti (UNFPA) we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti (TGÝMJ) özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler. Bu Ähtnama durmuş taýdan hyzmatlary...

08.07.2024 11:41
2684

Türkmenistan we BMG hyzmatdaşlyk hakynda birnäçe resminamalara gol çekdiler

6-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň edaralary bilen BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasynyň, şeýle hem BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda resminamalara...

08.07.2024 10:54
5222

Serdar Berdimuhamedowyň Antoniu Guterrişiň ýolbaşçylygyndaky BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşygyndaky çykyşy

(Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 6-njy iýuly) Hormatly Birleşen Milletler  Guramasynyň Baş sekretary  jenap Antoniu Guterriş! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Ilki bilen, size «Türkmenistanda hoş gördük!» diýip...

06.07.2024 19:24
6712

Gurbanguly Berdimuhamedow "Arkadag" myhmanhanasynda Antoniu Guterriş bilen duşuşdy

Şu gün, günüň ikinji ýarymynda Aşgabatdaky «Arkadag» myhmanhanasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu...