Müsür daşary ýurtly syýahatçylar üçin «tax free» ulgamyny işe girizer

  • 20.09.2022 16:23
  • 5245
Müsür daşary ýurtly syýahatçylar üçin «tax free» ulgamyny işe girizer

Müsüriň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylar üçin beýleki ýurtlarda ulanylýan mehanizme meňzeş «tax free» ulgamyny goýbermegi meýilleşdirýär diýip, Sada El Balad gazeti habar berýär.

«Müsüriň Ministrler Kabineti ýurtdan gidýän daşary ýurtly myhmanlar üçin goşulan baha salnan salgydyň öwezini doluş ulgamyny (SÖDU) durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen, Global Blue Egypt müsür operator-kompaniýasyny döretmek hakynda Maliýe ministrliginiň teklibini makullady»  — diýip, neşir ýazýar.

Gazetiň bellemegine görä, syýahatçylaryň arasynda ýörgünli ýurtlaryň köpüsinde edilişi ýaly, «tax free» Müsürden gidilmeziniň öňýany howa menzillerinde resmileşdirilýär. Şeýle-de bolsa, SÖDU boýunça taslamanyň durmuşa geçiriliş möhleti heniz bellenmedi.
«Tax free-ni» girizmek baradaky karar «2030-njy ýyla çenli döwür içinde Müsüriň görnüşi» taslamasynyň çäklerinde SÖDU hakyndaky kanunyň düzgünnamalaryny durmuşa geçirmek, Müsür döwletiniň sanly transformasiýasynyň strategiýasy we syýahatçylygy hem-de şoppingi ösdürmek boýunça tagallalary bilen bagly kabul edildi diýip, Müsüriň hökümetinde düşündirdiler.


02.12.2023 22:07
4334

Şuşada türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygy boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şuşada «Türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegi» atly halkara ylmy maslahat geçirilýär. Report agentliginiň habar berşi ýaly, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentligi we Türki Döwletleriň Guramasy (TDG)...

25.11.2023 05:58
10291

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň goragyna 15 müň harby gullukçy çekiler

Fransiýanyň Ýaragly güýçleriniň 15 müň töweregi harby gullukçysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek işine gatnaşar. Bu barada paýtagtda howpsuzlyga jogapkär general...

25.11.2023 05:50
2379

Türkmenistan ilçisi Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň (JATA) prezidenti Kuniharu Ebina bilen duşuşyk geçirdi we onuň dowamynda taraplar türkmen...

23.11.2023 10:35
13925

Orta hünär okuw mekdebi syýahatçylykda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi syýahatçylyk pudagynda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar. Türkmenistanda ýokary netijeli we bäsdeşlige ukyply syýahatçylyk...