Türkmen wekiliýeti BMG-niň bilimi özgertmek boýunça sammitine gatnaşýar

  • 19.09.2022 14:13
  • 4381
Türkmen wekiliýeti BMG-niň bilimi özgertmek boýunça sammitine gatnaşýar

“16-19-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş tarapyndan çagyrylan “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekiliýeti ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde saparda bolýar. Bu çärä BMG-ä agza döwletler, BMG-niň institutlary, halkara guramalar we agentlikler, alymlardyr hünärmenler, raýat jemgyýeti, dürli gaznalar, birleşikler, hususy pudagyň wekilleri gatnaşýarlar” dýip, TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Nygtalyşy ýaly, bu sammit bilim boýunça dördünji Durnukly ösüş maksadyna ýetmek, şeýle hem ýokary hilli bilim bermek we ömrüň bütin dowamynda okuw bilen baglanyşykly meselelere gönükdirilendir. Forumyň çäginde bütin dünýäde bilimi kämilleşdirmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmakdan başga-da, pandemiýa sebäpli ýüze çykýan kynçylyklary ýeňip geçmäge üns berler.
Şu nukdaýnazardan, sammitiň maksatlarynyň Türkmenistanyň bilim ulgamynda alyp barýan syýasatyna gabat gelýändigini bellemek zerurdyr. Bu ugurda şu ýylyň 21-nji iýunyndan 8-nji awgustyna çenli Türkmenistanyň dürli ministrlikleriniň we edaralarynyň gatnaşmagynda milli maslahatlaryň 6-sy geçirildi. Milli geňeşmeleriň netijesinde geçirilen maslahatlaryň hasabaty, şeýle hem Bilimi özgertmek baradaky milli borçnamasy taýýarlanyldy. Bu resminamalar “Bilimi özgertmek sammitiniň” Sekretariatyna iberildi.
Türkmenistanyň wekilleri “Bilimi özgertmek boýunça sammitiň” birnäçe mejlislerine, bilimi sanly ulgama geçirmek baradaky jemleýji mejlisine gatnaşarlar.


06.12.2022 11:58
10995

Türkmen okuwçylary halkara internet matematika bäsleşiginde ýeňiş gazandylar

Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary Tailand Patyşalygynda geçirilen «Online Halkara Matematika Bäsleşigi — 2022» (Online International Math Challenge...

19.11.2022 09:04
6861

Türkmenistan dekabrda 2 sany halkara ders olimpiadalaryny geçirer

5-7-nji dekabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny hem-de 5-nji dekabrda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde...

10.10.2022 12:14
7828

Serdar Berdimuhamedow saglygy goraýyş, bilim we sport ugurly halkara foruma gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlaýar. Şu mynasybetli iberen Gutlagynda...

02.10.2022 07:16
30110

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň karary bilen bilen, Muhammetrahym Öwezow Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ylmy işleri boýunça prorektory wezipesinden boşadylyp, Türkmenistanyň...