Oktýabrda “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022” atly halkara maslahat geçiriler

  • 10.09.2022 09:14
  • 5979
Oktýabrda “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022” atly halkara maslahat geçiriler

26-27-nji oktýabrda Aşgabatda “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022”  atly XXVII halkara maslahat geçiriler. Bu barada Hökümetiň 9-njy sentýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde habar berildi.

Hususan-da, Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäherinde 26-27-nji oktýabrda “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022”  atly XXVII halkara maslahaty geçirmegiň ähmiýeti barada aýdyp, wise-premýer Ş.Abdrahmanowa öňde boljak forumyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.
Şeýle-de döwlet Baştutany ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerine gönükdirilen maýa goýum serişdelerini talabalaýyk özleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.


29.11.2022 14:07
7842

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
9986

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5744

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

17.11.2022 08:08
5241

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...