Kataloniýada welosipedçileriň howpsuzlygyny üpjün etjek “akylly” ýol belgileri goýlar

  • 30.08.2022 18:14
  • 7212
Kataloniýada welosipedçileriň howpsuzlygyny üpjün etjek “akylly” ýol belgileri goýlar

Kataloniýada awtoulaglar üçin tizligi çäklendiriji “akylly” ýol belgileri goýlar, olar ýolda welosipedçi peýda bolanda, tizlik çägini awtomatik peselderler diýip, “Ýewropuls” habar berýär. Muny forbes.kz ýetirýär. Bu ýol belgileriniň kömegi bilen Kataloniýada ýol-ulag hadysalarynyň netijesinde zyýan çekýän welosiped söýüjileriň gatnaşmagynda bolup geçýän heläkçilikleriň sanyny azaltmak isleýärler.  

“Akylly” belgiler Kataloniýanyň şäherleriniň esasy ýollarynda goýlar. Olar ýolda ýerleşdirilen elektron tablo ýaly görner.
Häzirlikçe ulgam synag režiminde işlär we eger ol, hakykatdan hem, ýolda bolup geçýän hadysalaryň sanyny azaltmaga kömek etse, hemişelik goýlar.
Kataloniýa täze ulgamyň kömegi bilen Ýewropa Bileleşiginiň European Vision Zero maksatnamasyny ýerine ýetirmekçi bolýar, oňa laýyklykda, 2030-njy ýyla çenli Ýewropanyň ýollarynda pidalaryň sanyny nola çenli azaltmaly. 


23.09.2023 17:38
6885

Ispaniýa klimatyň üýtgemegine garşy göreş üçin 262 mln ýewro bölüp berer

Ispaniýanyň häkimiýetleri howanyň üýtgemegine garşy göreşde kömek etmek üçin 262 mln ýewro töweregi bölüp berer. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada patyşalygyň hökümet baştutanynyň wezipe borçlaryny ýerine...

02.09.2023 11:06
19078

32 müň dollara: Ispaniýada bir restoran dünýädäki iň gymmat peýniri satyn aldy

Ispaniýanyň bir restoranynda dünýädäki iň gymmat peýnir peýda boldy diýip, Oddity Central ýazýar. Elin taýýarlanan önümiň bir bölejigi üçin alyjy 32 000 dollar töledi. Llagar de Colloto restoranynyň eýeleri sygyr...

22.08.2023 23:51
17472

Adaty bolmadyk yssynyň dördünji tolkuny Ispaniýany gurşap aldy

Ispaniýa adaty bolmadyk yssynyň dördünji tolkuny geldi. Ýerlerde howa 40 derejä çenli gyzdy we bu aňrybaş çäk däl. MIR 24-iň habar bermegine görä, ýakyn günlerde yssynyň iň ýokary derejesine garaşylýar. Balear...

24.05.2023 10:37
5403

Ispaniýanyň iri kompaniýalary işgärlerine ChatGPT ulanmagy gadagan edip başladylar

Ispaniýanyň iri kompaniýalary öz işgärlerine emeli aň esasly ChatGPT çat-botuny ulanmak babatynda gadagançylyklar we çäklendirmeler girizip başladylar. Bu barada duşenbe güni El Mundo gazeti habar berdi. Neşiriň...