Meşhur Eýfel diňi 84 million ýewro çykdajy bilen 20-nji gezek reňklener

  • 20.08.2022 10:34
  • 16675
Meşhur Eýfel diňi 84 million ýewro çykdajy bilen 20-nji gezek reňklener

Pariždäki meşhur Eýfel diňini reňklemek üçin 84 million ýewro bölünip berler. Bu barada Eýfel diňine ideg etmek boýunça jemgyýetiň prezidenti Žan-Fransua Martanyň «RMC» radiostansiýasyna beren gürrüňine salgylanyp, iri habarlar agentlikleri maglumat ýaýradýar.

“Biz diňi 20-nji gezek reňklemegi meýilleşdirýäris. Täze reňk çalmazdan ozal, öňki reňkli gatlagy aýyrmaly bolar. Biz bu işe, takmynan, 84 million ýewro maýa goýýarys” diýip, Žan-Fransua Martan belleýär.

Ol diňiň posuny arassalamak üçin ony her 7-8 ýyldan reňklemegiň zerurdygyny aýtdy. Şeýle-de Žan-Fransua Martan Eýfeliň oňat ýagdaýdadygyny, ygtybarlydygyny hem-de ýykylmak ýagdaýynda däldigini sözüniň üstüne goşdy.
Ýeri gelende bellesek, şu ýylyň awgustynda dynç günleri diňe gelip görenleriň sany günde 28 müň adama ýetdi. Munuň özi örän gowy görkezijidir. Eýfel diňi her ýylda ortaça onuň eteginde jemlenýän syýahatçylaryň 21 milliondan gowragyny özüne çekýär.  


18.01.2023 15:30
69893

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

15.12.2022 18:37
6357

Eks-an-Prowans “Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty 2022” adyna eýe boldy

Fransiýanyň Eks-an-Prowans şäheri Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty (iCapital) titulyna eýe boldy. Bu baýrak bilen her ýyl öz işinde innowasiýalary işjeň ulanýan we olaryň ösüşine goldaw berýän Ýewropa şäherleri...

15.12.2022 12:06
5966

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

02.12.2022 23:59
10975

Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Fransiýalylaryň adaty çörek batony bolan baget ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň mejlisinde adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda hasaba alyndy. Bu barada Interfax.ru habar berýär. Ilkibaşda sanawy doldurmak...