Nýu-Ýorkda şäher merkezine girmegi tölegli etmegi meýilleşdirýärler

  • 14.08.2022 09:03
  • 16263
Nýu-Ýorkda şäher merkezine girmegi tölegli etmegi meýilleşdirýärler

Nýu-Ýorkuň hökümeti şäher merkezine girmegi tölegli etmek meselesini ara alyp maslahatlaşýar diýip, Reuters ýazýar. Täze ýygym "dykyn üçin salgyt" diýip atlandyrylýar - hereketiň aşa köp sagatlary şäher merkezine girenlerinde sürüjilere 23$ töletmek (gijeki tarif 5$) göz öňünde tutulýar. 

"Dykyn üçin salgyt" girizilse, ABŞ-nyň iň köp hereketli etraby hasaplanýan Manhettende ulaglaryň sany 15-20% azalar diýip nygtalýar. Şonda jemgyýetçilik ulagyna düşýän agram bary-ýogy 1-2% artar.
Nýu-Ýorkuň hökümetiniň baryp-ha 2019-njy ýylda şäher merkezine girmek üçin töleg girizmek isländigini belläliň, emma Donald Trampyň prezidentlik eden döwründäki federal hökümetler munuň ýaly karary öňlamadylar.

"Dykyn üçin töleg almak daşky gurşawy goramak üçin peýdaly, jemgyýetçilik ulaglary  hem-de Nýu-Ýork we sebit üçin bähbitli" - diýip, Şäheriň ulaglary dolandyryş edarasynyň baş direktory Ýanno Liber aýdýar.


03.02.2023 12:22
50400

Ginnesiň rekordlar kitaby 30 ýyllap doňdurylan düwünçekden doglan ekizleri görkezdi

Ginnesiň rekordlar kitaby rekord goýan ekizler Lidiýa we Timoti Ridjueýiň hem-de olaryň ene-atasynyň suratyny görkezdi. Bu çagalar 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda Ginnesiň kitaby tarapyndan absolýut rekord diýip...

01.02.2023 10:14
9102

ABŞ kowid zerarly girizilen adatdan daşary ýagdaý düzgünini maýda ýatyrmagy meýilleşdirýär

ABŞ-da koronawirus sebäpli girizilen adatdan daşary ýagdaý hereketini 11-nji maýda ýatyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada duşenbe güni ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdeniň administrasiýasy aýtdy. "2020-nji ýylda ýurtda...

29.12.2022 16:10
25457

Niagara şaglawugy buz bilen örtüldi

ABŞ-daky Niagara şaglawugynyň diwary güýçli aýaz sebäpli buz bilen örtüldi diýip, «New York Post» ýazýar. Niagara şaglawugy, soňky uran aýazly howa sebäpli bölekleýin doňdy. Ýokardan düşürilen wideoýazgylarda suw...

18.12.2022 09:48
12140

«Demir adam» filmi bilen «Suw perisi» multfilmi ABŞ-nyň milli buýsanjy diýip ykrar edildi

«Demir adam» (2008), «Garri Sallä duşanda» (1989) filmleri we «Suw perisi» (1989) multfilmi ABŞ-nyň Kongresiniň kitaphanasynyň Milli filmleriniň reýestrine girizildi. Bu barada Variety žurnaly habar berdi. Täzelenen...