Urugwaý, Argentina, Paragwaý we Çili DÇ-2030 geçirmäge arza berdiler

  • 03.08.2022 23:03
  • 6054
Urugwaý, Argentina, Paragwaý we Çili DÇ-2030 geçirmäge arza berdiler

Urugwaý, Argentina, Paragwaý we Çili 2030-njy ýylda dünýä çempionatyny geçirmäge bilelikdäki arzasyny berdiler diýip, Frans Press agentligi ýazýar. Arzanyň resmi taýdan taýýarlanyş dabarasy 1930-njy ýylda futbol boýunça ilkinji dünýä çempionatynyň geçen ýeri bolan Urugwaýyň paýtagty Montewideonyň "Sentenario" stadionynda geçdi. Şol wagt çäräni geçirmek üçin 90 müň tomaşaça niýetlenen meýdança gurlupdy.

"Biz futbolyň taryhynyň başlanan ýerinde durus. Bu hökümet taslamasy däl-de, tutuş yklymyň arzuwy. Dünýäniň çempionatlary başga-da bolar, ýöne ýüz ýyllyk diňe bir gezek bellener" - diýip, Futbolyň Günorta Amerika konfederasiýasynyň (KONMEBOL) prezidenti Alexandro Dominges mälim edýär.

Öň mälim bolşy ýaly, dört ýurduň prezidenti 1930-njy ýylda Urugwaýda geçen birinji dünýä çempionatynyň 100 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlap, 2030-njy ýylda futbol boýunça dünýä çempionatyny guramak üçin bilelikdäki arza bilen tanyşdyrmagy karar etdiler.
Iň ýakyndaky dünýä çempionaty 2022-nji ýylyň 21-nji noýabryndan 18-nji dekabry aralygynda Katarda geçer.


düýn 15:38
23450

Dünýä çempionaty arakesmä gidýär. Çärýek finalçylaryň ählisi belli boldy

Katarda geçýän 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyry Portugaliýa — Şweýsariýa (6:1) oýny bilen tamamlandy. Netijede çärýek finalda oýnajak jübütler düzüldi, olaryň rejesi aşakdaky...

düýn 14:15
12306

DÇ - 2022: Marokko. Arap dünýäsiniň taryhynda ilkinji gezek

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty garaşylmadyk netijeleri bilen haýran galdyrmagyny dowam edýär. Marokkanyň ýygyndy toparynyň Ispaniýanyň milli ýygyndysyndan üstün çykyp, çärýek final oýunlaryna...

düýn 08:54
11505

Portugaliýa dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Şweýsariýadan üstün çykdy

Portugaliýanyň futbolçylary Katarda dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Şweýsariýadan uly hasap bilen üstün çykdylar. Lusailde geçirilen duşuşyk 6:1 hasabynda tamamlandy. Portugaliýanyň düzüminde Gonsalu Ramuş üç...

06.12.2022 23:53
12531

Marokko Ispaniýany dünýä çempionatyndan öýüne gaýtardy

Marokkonyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katardaky dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Ispaniýadan üstün çykdylar. Er-Raýanda geçen duşuşygyň esasy hem goşmaça wagty 0:0 bilen tamamlandy. 11 metrlik urgularda Marokko...