Merdan we Şöhrat Toýlyýewlere «Nissan Pathfinder» sport awtoulagy sowgat berildi

  • 03.08.2022 12:29
  • 50373
Merdan we Şöhrat Toýlyýewlere «Nissan Pathfinder» sport awtoulagy sowgat berildi

«Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirine salgylanyp, ozal habar berşimiz ýaly, şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça «Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda iri sport ýaryşlarynda — Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça guralan «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda hem-de Özbegistanyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.

Sylaglanyş dabarasynda Russiýa Federasiýasynda guralan «Ýüpek ýoly — 2022» halkara rallisiniň ýolsuz ýerden hereket edýän ulaglaryň ýaryşynda birinji orny eýelän türkmen ekipažçylary Merdan Toýlyýew bilen Şöhrat Toýlyýewe Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan, şeýle-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gymmat bahaly sowgatlary bilen birlikde, döwlet Baştutanynyň adyndan «Nissan Pathfinder» sport awtoulagynyň açarynyň gowşurylmagy Türkmenistanda awtomobil sportuny ösdürilmäge aýratyn üns berilýändiginiň subutnamasy boldy. 

Ýeri gelende bellesek, ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan — Moskwa şäherleriniň aralygynda geçirilen «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara rallide türkmen türgenleri ýolsuz ýerden hereket edýän ulaglaryň (T2) arasyndaky ýaryşda örän şowly çykyş edip, ýokary netijeleri görkezdiler. Hususan-da, ussat sürüjiler Merdan Toýlyýew bilen Şöhrat Toýlyýew hormat münberiniň birinji, Şamyrat Gurbanow bilen Muhammetmyrat Gurbanow ikinji, Maksatmyrat Daňatarow bilen Didar Orazmedow bolsa üçünji basgançagyna çykmagy başardylar. 


02.06.2023 15:29
15112

CAFA-2023 ýaryşy üçin Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gutarnykly düzümi belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysynyň Mergen Orazowyň baştutanlygyndaky tälimçiler ştaby toparyň Merkezi Aziýanyň futbol birleşmesiniň birinji çempionatyna gatnaşjak gutarnykly düzümini atlandyrdy. 25 oýunçydan...

01.06.2023 19:57
11933

Aşgabatdaky kikboks zaly gyzyklanma bildirýän ýaşlary ýygnanyşyga çagyrýar

Aşgabatdaky Kikboks zaly sportuň bu görnüşi bilen gyzyklanýan ýaşlary ýygnanyşyga ýazylmaga çagyrýar. Kikboks boýunça Aziýanyň çempiony, Türkmenistanyň çempiony, tälimçi Nurmuhammet Atabaýew kikboks sporty bilen...

27.05.2023 11:48
14162

3-nji iýunda Türkmenistanda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri geçirmäge taýýarlyk görülýär

3-nji iýunda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistan boýunça köpçülikleýin welosipedli ýörişleri hem-de bedenterbiýe-sport çärelerini geçirmek boýunça taýýarlyk işleri görülýär. Bu barada wise-premýer...

27.05.2023 10:20
4312

Türkmenistan GDA ýurtlarynyň II oýunlaryna 9 görnüş boýunça gatnaşar

Şu ýylyň 4-nji awgustdan 14-nji awgusta aralygynda geçiriljek GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynda türkmenistanly türgenler birbada dokuz görnüşde ýurdumyza wekilçilik ederler. Türkmen türgenleri sportuň agyr atletika...